Skæv vindelsnegl

Vertigo angustior

Udbredelse

Skæv vindelsnegl var før 1974 kendt fra omkring 50 lokaliteter. På nuværende tidspunkt kendes der kun til dens eksistens på en enkelt lokalitet i Himmerland, og enkelte steder på Fyn og Sjælland.

Forveksling

Sneglehusets åbning er et vigtigt karaktertræk, når man skal kende forskel på skæv vindelsnegl, kildevældsvindelsnegl og sumpvindelsnegl.

Krav til levesteder

I modsætning til kildevælds-vindelsnegl og sumpvindelsnegl forekommer skæv vindelsnegl  både på fugtige og tørre lokaliteter.

For de fugtige levesteders vedkommende er der ofte tale om fugtige enge og krat eller frodige rigkærenge med højtvoksende star-arter.

Hvad angår tørre lokaliteter, findes sneglen ofte nær havet, på græsbevoksede åbne arealer, men den kan også forekomme i det åbne landbrugsland i markhegn.

Læs mere

Kortlægning af arter omfattet af EF-Habitatdirektivet 1997-2000. Arbejdsrapport fra DMU nr. 167

Vidste du...?

Skæv vindelsnegl kan være meget svær at få øje på. Sneglehuset bliver kun 1,6-1,8 mm højt.

Sneglehusets åbning er et vigtigt karakter- træk når man skal kende forskel på skæv vindelsnegl, kildevælds-vindelsnegl og sump- vindelsnegl.

Sådan er arten beskyttet

Habitatdirektivets bilag II

Rødliste

Hvad kan hjælpe arten?

Man kan hjælpe skæv vindelsnegl ved at undlade at tilføre levestederne næringsstoffer, da det vil kunne påvirke strukturen i plantesamfundene, så vegetationen bliver høj og mørk og uegnet som levested.

Skæv vindelsnegl er som mange andre små snegle sårbar over for græsning, og det vil derfor hjælpe arten, at antallet af græssende dyr holdes lavt i områder, hvor sneglen forekommer. 

Nedskæring af vedplanter og beskæring af tagrør på de mest tilgroede steder vil sikre de lysåbne forhold, som sneglen trives under. 

For at forbedre forholdene på nuværende levesteder vil det hjælpe, at de omgivende arealer holdes fri for næringsstoftilførsel, sprøjtning med midler som insektgifte.