Flodperlemusling

Margaritifera margaritifera

Udbredelse

Flodperlemuslingen er tidligere fundet i en kortere strækning af Varde Å i Sydvestjylland. Arten blev genfundet i 2021 efter sidst at være konstateret i 1974. Den er blevet forsøgt udsat i 1910-1912 i Skjern Å, Sneum Å og Kongeåen, men det vides ikke, om den stadig findes her.

Udseende

Flodperlemuslingen kan blive op til 15 cm lang og har en stor, mørk, skrøbelig og langstrakt skal.

Forveksling: Flodperlemuslingen ligner malermuslingen meget, men har tykkere, helt sort og nyreformet skal.

Føde

Flodperlemuslingen sidder nedgravet i bunden med bagenden vendt mod strømmen, hvor den som andre muslinger lever af at filtrere plankton fra vandet.

Levevis

Flodperlemuslingen lever i floder, åer og søer.

Flodperlemuslingen er først kønsmoden som 30-årig. Hvis dens levested belastes med tungmetaller, mister den let sin evne til at formere sig.

For at kunne gennemføre en vellykket livscyklus er flodperlemusling afhængig af forskellige arter af fisk. Hunnen ‘føder’ tusindvis af larver fra juni til september. Det sker på samme tidspunkt, som laks og ørreder søger op i vandløbene for at gyde. Larverne sætter sig fast på fiskenes gæller og bliver på denne måde transporteret til nye levesteder.

Denne rejse kan vare fra seks uger til over 10 måneder. Hæftet fast til fisken udvikler larverne sig til unge muslinger, der så på et tidspunkt lader sig falde af fisken. Muslingerne synker til bunds og begraver sig selv i en dybde af 35 cm på bunden af åen. Den unge musling lever her i 4-5 år og vokser til en længde af 2 cm. Rent grus og sand på bunden er livsnødvendigt for, at der kan tilføres ilt til de unge dyr.

Flodperlemuslingen kan leve i meget kalkfattigt vand.

Trusler

  • forurening af åer og søer
  • tilførsel af næringsstoffer til åer og søer
  • udtørring af åer og søer
  • opsplitning af levesteder

Læs mere om flodperlemuslingen

Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet  

Vidste du...?

Flodperlemuslinger kan blive op til 140 år gamle og bliver først kønsmodne som 30-årige.

Sådan er flodperlemuslingen beskyttet

Habitatdirektivets bilag II+V  
Bern-konventionens liste III  
Fredet  
Rødlistet

Flodperlemuslingen er fredet i Danmark. Den må ikke samles ind eller slås ihjel. Dens levesteder er beskyttet efter  § 3 i naturbeskyttelsesloven  og  vandløbsloven .

Der skal oprettes særlige områder for at bevare den i alle landene i EU ifølge EU-habitatdirektivet. I Danmark er der udpeget et EU-habitatområde for den. Der er også i direktivet mulighed for at indføre særlige foranstaltninger for at beskytte den.

Hvad kan hjælpe arten?

For at sikre at der er variation i vanddybder, strømhastigheder og substrattyper på levestederne, vil det hjælpe flodperlemuslingen, at vandløb med karakteristisk stryg-pool strukturer bevares.

Det vil ligeledes gavne arten, at tilførslen af næringsstoffer begrænses nær levestederne, da de kan skabe en øget produktion af alger. Når algerne dør, falder de ned på bunden af vandløbene. Nedbrydningen af alger er en iltforbrugende proces, og derfor skabes der ugunstige vilkår for muslingerne.

Man kan også hjælpe arten ved at fjerne vandløbsspærringer, der forhindrer værtsfiskenes mulighed for at svømme videre op i vandløbene.