Natur

Naturbeskyttelsesloven og skovloven mv. er centrale i arbejdet med at beskytte danske naturværdier, mens EU lovgivning beskytter arternes levesteder gennem krav om national udpegning af Natura 2000 områder og fuglebeskyttelsesområder