Thor Havvindmøllepark - Landanlæg

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første af disse havvindmølleparker, Thor Havvindmøllepark, placeres 20 km ud for kysten ved Thorsminde på Jyllands vestkyst ved Nissum Fjord. Hvem der skal opføre parken, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2021 og parken skal stå helt færdig med udgangen af 2027.

J.nr. 2020-15678

Thor Havvindmøllepark kommer til at bestå af et anlæg på havet (havvindmøller, transformerplatform og eksportkabler) og et anlæg på land (nedgravede landkabler og to koblingsstationer). Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Tuskær på Jyllands vestkyst nord for Nissum Fjord, hvorfra nedgravede landkabler vil føre strømmen frem til ny højspændingsstation ved Volder Mark og videre til højspændingsnettet ved Idomlund.

Landanlægget skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at idriftsættelsen af havvindmølleparken kan ske rettidigt. Det er derfor nødvendigt, at miljøvurderingen af landanlægget sker tidligt i processen. Det sker med henblik på, at Energinet kan få udstedt tilladelse til landanlæggene og kan påbegynde deres etablering, inden etablering af selve havvindmølleparken starter.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Energinet er bygherre for dele af landanlægget. Den endnu ikke udpegede budvinder til havvindmølleparken er senere bygherre på havvindmølleparken samt på den resterende del af landanlægget.

For at lette håndteringen af høringsprocessen i 1. offentlighedsfase, har Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Energinet koordineret høringsproces gennem Energistyrelsen. Det betyder, at der kun var én indgang til indsendelse af høringssvar.

I 2. offentlighedsfase er det udelukkende miljøvurderingen af projektet på land, der sendes i offenlig høring i 8 uger. Denne forestås af Miljøstyrelsen.

 

Process

Miljøvurderingsprocessen for Thor Havvindmøllepark består af flere elementer:

  • Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Thor Havvindmøllepark: Energistyrelsen
  • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget: Miljøstyrelsen
  • Efter budfristen i 2021, når koncessionsvinderen til byggeriet af havmølleparken og dele af landanlægget er udpeget, skal koncessionsvinderen gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet. Tidspunkt: 2022-24.

Da Miljøstyrelsen blot er involveret i miljøkonsekvensvurderingen af landanlægget henvises der for de øvrige processer til Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/Thor

 

 Status for sagen (opdateret den 26. april 2021)

 

""

 

 

 

Miljøstyrelsen har igangsat 2. offentlighedsfase, hvor bygherres miljøkonsekvensrapport og Miljøstyrelsens udkast til §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven sendes i høring hos myndigheder, parter og offentligheden i perioden 26. april - 21. juni 2021.

Annoncen og det relevante materiale kan ses via nedenstående links.

 

Sagens dokumenter 2. offentlighedsfase:

- Udkast § 25 tilladelse

- Bygherres miljøkonsekvensrapport

- Bilag til miljøkonsekvensrapport

- Kortmateriale

 

Sagens dokumenter:

Afgrænsningsnotat

Idéoplæg

Ansøgning

Energistyrelsens hørings side kan findes her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/thor-havvindmoellepark-0#materiale

 

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

2. offentlighedsfase https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2021/apr/thor-havvindmoellepark-landdel-hoering-over-mkr-og-udkast-til-tilladelse/

1. offentlighedsfase - Idéfase https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/thor-havvindmoellepark-0#materiale