Thor havvindmøllepark - Landanlæg

Med Energiaftale 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker frem mod 2030 som led i den grønne omstilling af Danmark. Den første af disse havvindmølleparker, Thor Havvindmøllepark, placeres 20 km ud for kysten ved Thorsminde på Jyllands vestkyst ved Nissum Fjord. Hvem der skal opføre parken, afgøres ifølge planen med en vinder af et udbud i 2021 og parken skal stå helt færdig med udgangen af 2027.

Thor Havvindmøllepark kommer til at bestå af et anlæg på havet (havvindmøller, transformerplatform og eksportkabler) og et anlæg på land (nedgravede landkabler og to kystnære koblingsstationer). Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Tuskær på Jyllands vestkyst nord for Nissum Fjord, hvorfra nedgravede landkabler vil føre strømmen frem til højspændingsnettet ved Idomlund.

Landanlægget skal forberedes til nettilslutning i god tid for at sikre, at idriftsættelsen af havvindmølleparken kan ske rettidigt. Det er derfor nødvendigt, at miljøvurderingen af landanlægget sker tidligt i processen. Det sker med henblik på, at Energinet kan få udstedt tilladelse til landanlæggene og kan påbegynde deres etablering, inden etablering af selve havvindmølleparken starter.

Myndighedsroller og bygherreroller

Energistyrelsen er myndighed for den strategiske miljøvurdering (SMV) og den senere miljøkonsekvensvurdering (VVM) af havvindmølleparken. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøkonsekvensvurderingen (VVM) af landanlæggene. Energinet er bygherre for landanlæggene, mens det bliver den udpegede budvinder til havvindmølleparken, som senere bliver bygherre på havvindmølleparken.

For at lette håndteringen af høringsprocessen for borgere og andre interessenter, har Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Energinet aftalt en koordineret høringsproces gennem Energistyrelsen. Det betyder, at der kun vil være én indgang til indsendelse af høringssvar. Energistyrelsen sørger herefter for, at fordele de indkomne høringssvar til de rette parter.

Process

Miljøvurderingsprocessen for Thor Havvindmøllepark består af flere elementer:

  • Udarbejdelsen af en strategisk miljøvurdering (SMV) af den samlede plan for Thor Havvindmøllepark: Tidspunkt: 24 april til maj 2021- april 2022
  • Udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af landanlægget. Tidspunkt: 24 april til maj 2021 – juni 2022
  • efter budfristen i 2021, når koncessionsvinderen til byggeriet af havmølleparken er udpeget, skal koncessionsvinderen gennemføre en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet på havet. Tidspunkt: 2022-24

Da Miljøstyrelsen blot er involveret i miljøkonsekvensvurderingen af landanlægget henvises der for de øvrige processer til Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk/Thor

 

 Status for sagen (opdateret den 18. august 2020)

Miljøstyrelsen har videregivet et notat om afgrænsning af indholdet i den kommende miljøkonsekvensrapport. Rapporten er nu under udarbejdelse.

 ""

 

Sagens dokumenter:

Afgrænsningsnotat

Idéoplæg

Energistyrelsens hørings side kan findes her:

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/thor-havvindmoellepark-0#materiale