Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

HOFOR og Novafos har igangsat et projekt for etablering af en ny skybrudstunnel i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af projektet.

HOFOR og Novafos fremsendte i september 2018 en ansøgning til Miljøstyrelsen efter miljøvurderingslovens § 18, stk. 2 for etablering af en ny skybrudstunnel.

Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde mellem HOFOR, Novafos og Gladsaxe, Gentofte og Københavns Kommuner om etablering af en ny tunnel, som skal sikre bedre afledning af regnvand  samtidig med, at projektet skal være med til at forhindre, at kloakkerne løber over i situationer med kraftig regn. Skybrudstunnelen skal etableres med en gren fra Lygten over Ryparken ud i Svanemøllebugten og en anden tunnelgren fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken og Søholmslund til Svanemøllens Kaserne og derfra ud i Svanemøllebugten. Ved tunnelens start inde i landet forventes diameteren at være 2,2 m på den nordlige gren og 3,2 m på den sydlige gren. Ved udløbet forventes diameteren at være 4,7 m og tunnelen skal graves i en dybde på mellem 10 meter og 30 meter under jorden. Udover selve skybrudstunnelen består projektet også i etablering af en ny kloakledning ned langs den nord og vestlige del af Utterslev mose, som skal sikre, at overløb fra kloakken kan ledes til skybrudsledningen i stedet for til Utterslev mose.

For at kunne føre vand ned i tunnelen, når den er i drift, og for at kunne udføre selve tunnelkonstruktionen, er det nødvendigt med en antal skakte langs tunnelen. Etableringen af skaktene vil betyde, at der skal være et antal byggepladser under anlægsfasen, hvor skaktene skal etableres, og hvor der f.eks. kan oplagres materiel og modtages udboret materiale efterhånden som tunnelen laves. Du kan læse mere om baggrunden for projektet og det anlægsarbejde, som skal udføres under punktet Sagens dokumenter.

Information om den igangværende miljøvurdering af projektet vil løbende være tilgængeligt på denne side, hvor der også vil blive linket til høringsmateriale mv., når miljøvurderingen kommer i offentlig høring.

Miljøvurdering af projektet

Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som HOFOR og Novafos skal aflevere til myndighederne, i dette tilfælde både Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets påvirkninger på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger. Inden denne miljøkonsekvensrapport bliver udarbejdet, skal myndighederne komme med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Nedenstående figur viser de forskellige trin i miljøvurderingsprocessen.

Supplerende idéhøring

Der blev afholdt en idefase i februar 2019, hvor der blev indkaldt ideer og forslag til, hvad afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten skal indeholde, og herefter har HOFOR og Novafos arbejdet videre med projektet. På baggrund af de indkomne bemærkninger fra den første idéfase og det videre arbejde med projektet, er det blevet ændret, og nye borgere vil blive berørt. Derfor gennemføres der nu en supplerende idéhøring, hvor der igen indkaldes idéer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil forholde sig til de indkomne høringssvar, når den supplerende idéhøring er slut. Herefter afsluttes arbejdet med afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, og bygherrer vil kunne arbejde videre med selve miljøkonsekvensrapporten. 

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 11. februar 2020):

""

 

Sagens dokumenter  

Her findes en samlet liste over de dokumenter, som offentliggøres i sagen:

Ansøgning fra HOFOR og Novafos (af 28. september 2018)

Ansøgning

Projektbeskrivelse

Tillæg til projektbeskrivelse

Idéoplæg

Opsamling af høringssvar fra 1. offentlighedsfase 

Idéoplæg - Supplerende idéhøring.pdf

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

Her linkes til de annoncer på Miljøstyrelsens hjemmeside, som offentliggøres i forbindelse med miljøvurderingen:

Annoncering af idéfase

Annoncering - Supplerende idéhøring