Miljøvurdering af Søborg Sø

Naturstyrelsen Nordsjælland har igangsat et projekt for genopretningen af Søborg Sø, som skal blive Nordsjællands fjerde største sø. Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering, hvor Miljøstyrelsen er myndighed.

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette den drænede Søborg Sø i Gribskov Kommune, som er blevet afvandet i flere omgange siden slutningen af det 18. århundrede. Genopretningen forventes at medføre dannelse af en sø på ca. 337 hektar på den tidligere søbund, som i dag ejes af 63 forskellige lodsejere. Arealerne omkring søen med forringede afvandingsforhold forventes at variere fra sump til tør eng, men vil afhænge af de plejetiltag, som kan gennemføres.

Naturstyrelsens egen hjemmeside for projektet kan findes her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/ 

Naturstyrelsen fik i 2017 opgaven med genopretningen og sendte den 3. juli 2017 en VVM-ansøgning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen afgjorde den 5. september 2017, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Det betyder, at anlægsarbejder ikke kan påbegyndes, før Miljøstyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til projektet. Denne tilladelse gives på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, som Naturstyrelsen skal aflevere til Miljøstyrelsen. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, det vil sige omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, beskrivelser og vurderinger, som Naturstyrelsen skal fremlægge i rapporten, fastlægges af Miljøstyrelsen i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til Naturstyrelsen, når idéfasen er afsluttet, og Miljøstyrelsen har behandlet alle høringssvar. 

 

Aktuel status for sagen (opdateret den 5. november 2020)

""

Miljøstyrelsen har den 5. november 2020 igangsat en offentlig høring om miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) for projektet, også kaldet 2. offentlighedsfase. Her inviteres offentligheden, berørte parter og myndigheder til at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelsen.

Høringsfrist for at sende bemærkninger er den 7. januar 2021. Bemærkninger kan sendes på e-mail til  og skal være angivet med journalnr. 2020-61576. Bemærkninger kan også indsende pr. brev til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C.

Naturstyrelsen inviterer i den forbindelse til virtuelt borgermøde om projektet den 26. november 2020, kl. 19 - 20.30. Du kan læse mere om dette på Naturstyrelsens hjemmeside for projektet.

 

Sagens dokumenter

ANSØGNING

Naturstyrelsens VVM-ansøgning af 3. juli 2017

Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-pligt af 5. september 2017

 

IDEFASE

Ideoplæg

Invitation til borgermøde

Projektforslag

Søborg Sø konsekvenskort

Søborg Sø projekttiltag

 

HØRINGSFASE

Udkast til § 25-tilladelse

Miljøkonsekvensrapport