Miljøvurdering af Søborg Sø

Naturstyrelsen Nordsjælland har igangsat et projekt for genopretningen af Søborg Sø, som skal blive Nordsjællands fjerde største sø. Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering, hvor Miljøstyrelsen er myndighed.

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette den drænede Søborg Sø i Gribskov Kommune, som er blevet afvandet i flere omgange siden slutningen af det 18. århundrede. Genopretningen forventes at medføre dannelse af en sø på ca. 337 hektar på den tidligere søbund, som i dag ejes af 63 forskellige lodsejere. Arealerne omkring søen med forringede afvandingsforhold forventes at variere fra sump til tør eng, men vil afhænge af de plejetiltag, som kan gennemføres.

Naturstyrelsens egen hjemmeside for projektet kan findes her: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/ 

Naturstyrelsen fik i 2017 opgaven med genopretningen og sendte den 3. juli 2017 en VVM-ansøgning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen afgjorde den 5. september 2017, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Det betyder, at anlægsarbejder ikke kan påbegyndes, før Miljøstyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til projektet. Denne tilladelse gives på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, som Naturstyrelsen skal aflevere til Miljøstyrelsen. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, det vil sige omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, beskrivelser og vurderinger, som Naturstyrelsen skal fremlægge i rapporten, fastlægges af Miljøstyrelsen i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til Naturstyrelsen, når idéfasen er afsluttet, og Miljøstyrelsen har behandlet alle høringssvar. 

Aktuel status for sagen (opdateret den 20. februar 2018)

Aktuel status for sagen

Miljøstyrelsen har den 20. februar 2018 igangsat en idéfase, også kaldet 1. offentlighedsfase, hvor offentligheden og berørte myndigheder inviteres til at komme med idéer og forslag til indholdet i miljøkonsekvensrapporten, og hvor der er mulighed for at kommentere på projektet. Høringsfristen er 30. marts 2018.

Naturstyrelsen inviterer i den forbindelse til borgermøde om projektet d. 6. marts 2018, klokken 19-21.

Borgermødet afholdes i:

Søborg Forsamlingshus

Bygaden 7, Søborg

3250 Gilleleje.

 

Sagens dokumenter

Ideoplæg

Invitation til borgermøde

 

Projektforslag

Søborg Sø konsekvenskort

Søborg Sø projekttiltag

 

Dokumenter fra screeningen 

Naturstyrelsens VVM-ansøgning af 3. juli 2017

Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-pligt af 5. september 2017