Etablering af 400 kV-luftledning fra Endrup til grænsen

Energinet ønsker at etablere en ny 400 kV-luftledningsforbindelse mellem Endrup ved Esbjerg og den dansk-tyske grænse. Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Energinet har den 8. marts 2018 ansøgt om etablering af en ny 400 kV-luftledning fra Endrup ved Esbjerg til den dansk-tyske grænse, hvor ledningen skal kobles på en ny tysk højspændingsledning.

Formålet med projektet er at bidrage til den grønne omstilling ved at sikre bedre muligheder for at transportere den grønne strøm fra vedvarende energikilder og forbedre forsyningssikkerheden. Projektet vil på den danske side bestå af en ny ca. 75km lang 400 kV-luftledning gennem Esbjerg og Tønder Kommuner og en ombygning af den eksisterende transformerstation ved Endrup.

Projektet er omfattet af bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Energinet skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) for projektet, som belyser projektets miljøpåvirkninger, og have en tilladelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af denne rapport, før projektet kan etableres. Det nødvendige plangrundlag for projektet vil blive udarbejdet af Erhvervsministeren i form af et landsplandirektiv. 

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er en idéfase, også kaldet 1. offentlighedsfase, hvor man kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som Energinet skal udarbejde. Idéfasen løber frem til 9. maj 2018.

Aktuel status (opdateret 09. april 2018)

Billedet viser processen i udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport.

Dokumenter og kort

Ideoplæg (idéfasen har høringsfrist den 9. maj 2018)

Kort over projektområde

Ansøgning fra Energinet