Kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen mellem Lodbjerg-Nymindegab, beliggende i Thisted, Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfodring enten på stranden eller kystnært, hvor vanddybden er mindre end 6 meter.

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.  

Da den kystbeskyttelse som projektet omfatter, skal ske både på land og til vands, er myndighedskompetencen for miljøvurderingsprocessen(VVM) og de evt. tilhørende tilladelser delt mellem to myndigheder. Det betyder, at Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet på landdelen, og Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning er VVM-myndighed for vanddelen.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

 

Aktuel status i sagen (opdateret d. 22-06-2020)

 

 

Sagen er pt. i 2. offentlige høring til og med den 17. august 2020. KDI - Kystzoneforvaltning har på vegne af begge myndigheder udsendt høringsmaterieale til berørte parter. Myndighederne har foretaget separat myndighedshøring.

Annonceringen kan findes ved at følge dette link:

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2020/jun/kystbeskyttelse-lodbjerg-nymindegab-2-off/

 

Dokumenter i 2. offentlighedsfase (22-06-2020 til 17-08-2020)

- Udkast til tilladelse

- Ikke-teknisk resumé

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilag til miljøkonsekvensrapport

 

 Sagens tidligere dokumenter

Idéoplæg

- Bygherres ansøgning

- Notat vedrørende ansøgning

- Afgrænsningsnotat