Kystbeskyttelse af strækningen ved Skagen

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på en strækning ved Skagen beliggende i Frederikshavn Kommune. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfodring enten på stranden eller kystnært, hvor vanddybden er mindre end 8 meter.

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.  

Da den kystbeskyttelse som projektet omfatter, skal ske både på land og til vands, er myndighedskompetencen for miljøvurderingsprocessen(VVM) og de evt. tilhørende tilladelser delt mellem to myndigheder. Det betyder, at Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for projektet på landdelen, og Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning er VVM-myndighed for vanddelen.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status i sagen (opdateret d. 18. november 2020)

""

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse er pt. i høring indtil d. 20. januar 2021.

- Forskel i projektet mellem ansøgning og rapport

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilagsrapport

- Udkast til § 25 tilladelse

-Ikke teknisk resumé

 

Henvendelse
Myndighederne har for at lette arbejdet i offentlighedsfasen valgt, at høringssvar sendes til Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning, hvorefter myndighederne behandler dem sammen.
Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til:

Miljø- og Fødevareministeriet
Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning
Højbovej 1
7620 Lemvig

eller som e-mail til: 
Anfør venligst journal nr. 18/01068. Bidrag skal være Kystdirektoratet, Kystzoneforvaltning i hænde senest onsdag d. 20. januar 2021.

 

Sagens tidligere dokumenter

- Afgrænsningsnotat

- Idéoplæg

- Bygherres ansøgning

- Notat vedrørende ansøgning