Kystbeskyttelse af strækningen ved Blåvand

Kystdirektoratet, Drift og Anlæg har søgt om tilladelse til kystbeskyttelse på en strækning ved Blåvand beliggende i Varde Kommune. Kystbeskyttelsen vil bestå af sandfodring på stranden.

I forbindelse med ansøgningen har Kystdirektoratet, Drift og Anlæg bedt om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets virkninger på miljøet og de eventuelle afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse potentielle skader.

Da den kystbeskyttelse som projektet omfatter alene sker på land er Miljøstyrelsen VVM-myndighed for projektet. 

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status i sagen (opdateret d. 18. november 2020)

""

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til tilladelse er pt. i høring indtil d. 20. januar 2021.

- Forskel i projektet mellem ansøgning og rapport

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilagsrapport

- Udkast til § 25 tilladelse

- Ikke teknisk resumé

 

Henvendelse

Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller via .
Anfør venligst dit navn og din adresse samt vores j.nr. 2019 - 9566 på henvendelsen. Henvendelser skal være indkommet senest d. 20 januar 2021.

 

Sagens tidligere dokumenter

- Afgrænsningsnotat

- Idéoplæg

- Bygherres ansøgning

- Notat vedrørende ansøgning