Miljøvurdering af 'Gasledning til Lolland-Falster'

Miljøvurdering
Oversigtskort der viser gasledningens tracé

Energinet og Evida ønsker at etablere en ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup på Sjælland til Nakskov på Lolland med det formål at koble Lolland og Falster til det sjællandske gasnet.

Energinet og Evida har anmodet Miljøstyrelsen og Energistyrelsen om at igangsætte en miljøvurderingsproces for et projekt, som omhandler etablering af en ca. 115 km lang gasledning fra Everdrup i Næstved Kommune til Nakskov i Lolland Kommune. Formålet med projektet er at forbinde Lolland og Falster med det øvrige danske gasnet. 

Da sukkerfabrikkerne i Nykøbing Falster og Nakskov ønsker at slutte sig til gasledningen, er linjeføringen naturligt placeret, så virksomhederne i disse byer kan betjenes.

På kortet herover ses undersøgelseskorridoren omkring den linjeføring, som Energinet og Evida ønsker at etablere gasledningen indenfor. Linjeføringen er søgt placeret under størst mulig hensyn til omkringboende, natur og miljø. På den ca. 115 kilometer lange strækning kommer det nedgravede gasrør til at krydse blandt andet vandløb, levende hegn, diger, skovområder, små og store veje samt et beskyttet område i Guldborgsund. Farvandene krydses ved at gasledningen bores under havbunden via styret underboring, så der ikke sker påvirkning af beskyttede områder til havs.

Langs gasledningen skal der også bygges 7 mindre stationsanlæg (måler og regulatorstationer samt linjeventilstationer), opføres elskabe og placeres markeringspæle. 

På Energinets hjemmeside findes et interaktivt kort over strækningen. Her er det muligt at søge på en konkret adresse og se dennes placering i forhold til undersøgelseskorridoren ved at benytte følgende link:

https://endk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c4c15205d6fd4b26b1f8038ca887fb1b

Du kan læse mere om baggrunden for projektet og det anlægsarbejde, som skal udføres under punktet Sagens dokumenter.

Information om den igangværende miljøvurdering af projektet vil løbende være tilgængeligt på denne side, hvor der også vil blive linket til høringsmateriale mv., når miljøvurderingen kommer i offentlig høring.

Miljøvurdering af projektet og myndighedsroller

Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven. Energinet og Evida har på den baggrund anmodet myndighederne om, at projektet undergår en miljøvurdering. Da både Energinet og Evida er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af alle anlæg på land.

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af de dele af projektet, der krydser Storstrømmen og Guldborgsund. 

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som Energinet og Evida skal aflevere til myndighederne, i dette tilfælde både Miljøstyrelsen og Energistyrelsen. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets påvirkninger på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger. Inden denne miljøkonsekvensrapport bliver udarbejdet, kommer myndighederne med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold (se også nedenstående figur for et overblik over de forskellige procestrin og aktuel status).

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 27. august 2021):

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er 1. offentlighedsfase (idéfasen), hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde.

1. offentlighedsfase er overstået og blev gennemført fra den 8. marts til den 6. april 2021.

Efter 1. offentlighedsfase har Energistyrelsen og Miljøstyrelsen gennemgået og behandlet de indkomne høringssvar og udarbejdet en afgrænsningsudtalelse. Af udtalelsen fremgår det, hvor omfattende og detaljeret bygherrer skal redegøre for og vurdere de miljømæssige påvirkning i deres miljøkonsekvensrapport.

Afgrænsningsudtalelsen blev sendt til Energinet og Evida den 27. augst 2021.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen afventer nu at modtage en færdig miljøkonsekvensrapport.

 

 

Sagens dokumenter  

Her findes en samlet liste over de dokumenter, som offentliggøres i sagen:

Afgrænsningsudtalelse (27. august 2021):

Afgrænsningsudtalelse for Grøn Gas Lolland-Falster

Bilag 1 - Høringssvar fra idéfasen

Bilag 2 - Behandling af høringssvar

Idefase (8. marts til den 6. april 2021):

Idéoplæg

Ansøgning (af 31. marts 2020):

Ansøgning

 

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

Her linkes til de annoncer på Miljøstyrelsens hjemmeside, som offentliggøres i forbindelse med miljøvurderingen:

Annoncering af idéfase