Etablering af 400 kV luftledning fra Endrup til Idomlund

Energinet ønsker at etablere en ny 400 kV-luftledningsforbindelse mellem Endrup ved Esbjerg og Idomlund ved Holstebro som erstatning for den nuværende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund. Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering.

Energinet har den 8. marts 2018 ansøgt om etablering af en ny 400 kV-luftledning fra Endrup ved Esbjerg til Idomlund ved Holstebro.

Udover dette projekt planlægger Energinet sammen med tyske TenneT en ny elforbindelse på tværs af grænsen.

Formålet med projektet er at bidrage til den grønne omstilling ved at sikre bedre muligheder for at transportere den grønne strøm fra vedvarende energikilder og forbedre forsyningssikkerheden. Projektet vil bestå af ny ca. 95km lang 400 kV-luftledning gennem Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Varde og Esbjerg Kommuner og ombygning af eksisterende transformerstationer ved Endrup, Karlsgårde og Videbæk samt ombygning og udvidelse af stationerne ved Stovsstrup og Idomlund. Projektet omfatter også nedtagning af den nuværende 150 kV-luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund.

Projektet er omfattet af bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Energinet skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) for projektet, som belyser projektets miljøpåvirkninger, og have en tilladelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af denne rapport, før projektet kan etableres. Det nødvendige plangrundlag for projektet vil blive udarbejdet af Erhvervsministeren i form af et landsplandirektiv. 

 

Proces og status (opdateret 14. december 2020)

Første skridt i miljøvurderingsprocessen er 1. offentlighedsfasen (idéfase med debatoplæg), hvor man kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde. 1. offentlighedsfasen sluttede den 9. maj 2018. 

Efter 1. offentlighedsfasen har Miljøstyrelsen gennemgået og behandlet de indkomne høringssvar og udarbejdet en afgrænsningsudtalelse. Af udtalelsen fremgår det, hvor omfattende og detaljeret Energinet skal redegøre for og vurdere de miljømæssige påvirkning i deres miljøkonsekvensrapport.

Afgrænsningsudtalelsen blev, sammen med sammenfatning og vurdering af høringssvarene fra 1. offentlighedsfasen, sendt til Energinet den 9. september 2019.

Miljøstyrelsen afventer nu, at Energinet udarbejder en færdig miljøkonsekvensrapport.

""

 

Dokumenter og kort

Kort over projektområde

Ansøgning fra Energinet

Debatoplæg fra 1. offentlighedsfasen 

Afgrænsningsudtalelse

Sammenfatning og vurdering af høringssvar fra 1. offentlighedsfasen