Endrup-Grænsen - Forstærkning af elnettet

Energinet ønsker at forstærke elnettet på strækningen mellem Endrup og Grænsen for at forbedre forsyningssikkerheden og sikre bedre muligheder for at transportere den "grønne strøm"

Projektet omfatter ca. 60 km 400 kV luftledningsanlæg og 15 km 400 kV jordkabler, fra eksisterende transformerstation Endrup i Esbjerg Kommune til den dansk-tyske grænse, hvor ledningen kobles på en ny tysk højspændingsledning.

I forbindelse med projektet, vil der også blive kabellagt eksisterende luftledninger på 60 kV niveau, der hvor de krydser, eller er tæt på det nye 400 kV anlæg.

Formålet med projektet er at bidrage til den grønne omstilling ved at sikre bedre muligheder for at transportere den grønne strøm fra vedvarende energikilder og forbedre forsyningssikkerheden. 

Projektet er omfattet af bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Energinet skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) for projektet, som belyser projektets miljøpåvirkninger, og have en tilladelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af denne rapport, før projektet kan etableres. Det nødvendige plangrundlag for projektet vil blive udarbejdet af bolig- og planstyrelsen i form af et landsplandirektiv. 

Proces og status (opdateret 14. februar 2023)

Miljøstyrelsen har den 14. februar 2023 igangsat 2. offentlighedfase, høring af miljøvurdering af miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25 afgørelse for Endrup-Grænsen - Forstærkning af elnettet.

2. offentlighedsfase slutter den 18. april 2023.

Første skridt i miljøvurderingsprocessen var 1. offentlighedsfasen (idéfase med debatoplæg), hvor man kan komme med idéer og forslag til indholdet og afgrænsningen af den miljøkonsekvensrapport, som bygherre skal udarbejde. 1. offentlighedsfasen sluttede den 9. maj 2018. 

Efter 1. offentlighedsfasen har Miljøstyrelsen gennemgået og behandlet de indkomne høringssvar og udarbejdet en afgrænsningsudtalelse. Af udtalelsen fremgår det, hvor omfattende og detaljeret Energinet skal redegøre for og vurdere de miljømæssige påvirkning i deres miljøkonsekvensrapport.

 

 Proces og status (opdateret 14. februar 2023)

 

Sagens dokumenter

Dokumenter og kort