DSB-Værksted ved Logistikparken i Aarhus

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af DSB’s etablering af nyt værksted og sporanlæg ved Logistikparken i Aarhus. For at skabe adgang til værkstedsområdet udlægges et spor, som tilsluttes den eksisterende banestrækning Aarhus-Langå ca. 7 km fra Aarhus Hovedbanegård. Broen, der fører Espenhøjvej over jernbanen, skal udskiftes og udbygges.

 

DSB ønsker at etablere nye værksteder til vedligeholdelse af de fremtidige el-tog, som skal erstatte de dieseldrevne IC3- og IC4-tog. De nye tog vil blive leveret i perioden 2023-2029 og de første togsæt indsættes i drift i 2024.


På arealet, hvor det nye værkstedsområde skal placeres, er der en betydelig højdeforskel fra nord mod syd. Derfor forventes det at gennemføre jordarbejder, så der etableres et mindre skrånende plan, som falder jævnt fra nord mod syd. Dette vil indebære flytning/afgravning af en større jordmængde fra den nordvestlige del af området.
Der forventes opført bygninger, som understøtter vedligeholdelsesprocesser for el-tog. Herunder værkstedsbygning, kontorfaciliteter, lager, hjulafdrejning og evt. vask af eltog. Selve værkstedsbygningen indrettes med værkstedsgrav.
Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafikstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, evt. vaskehal mm. Trafikstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen.

 

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

 

Nuværende status i sagen (opdateret 17. december 2021):

 

 

Miljøstyrelsen har igangsat 2. offentlighedsfase, hvor bygherres miljøkonsekvensrapport, Miljøstyrelsens udkast til § 25-tilladelse samt Aarhus Kommunes udkast til udledningstilladelser sendes i høring hos myndigheder, parter og offentligheden i perioden 17. december 2021-18. februar 2022.

 

Annoncen og det relevante materiale kan ses via nedenstående links.

 

Sagens dokumenter 2. offentlighedsfase:

- Udkast til § 25 tilladelse efter miljøvurderingsloven

- Bygherres miljøkonsekvensrapport

- Aarhus Kommunes udkast til udledningstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, spildevandsbekendtgørelsen kap. 8.

 

Endvidere offentliggøres samtidig høring over Trafikstyrelsens udkast til tilladelse efter jernbanelovens § 38a, der kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside: https://tbst.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Bane&status=Open.

Aarhus Kommunes plangrundlag for projektet kan tilgås her:

Forslag Lokalplan: https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1101

Kommuneplantillæg jf. punkt nr. 41: https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=8f661eb2-44ff-497d-b645-81613e0aac85 

 

 

Sagens dokumenter:

Udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten er afgivet til bygherre

- Afgrænsningsudtalelse

- Idéoplæg

- Ansøgning

 

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

2. offentlighedsfase (17. december 2021-18. februar 2022)

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2021/dec/mv-dsb-vaerksted-aarhus-2-off-hoering/

 

1. offentlighedsfase (idefase: 13. november-4. december 2019)

%MCEPASTEBIN%