Testmøller i Vellling Mærsk - Ringkøbing-Skjern Kommune

Projektet omhandler mulighed for at opstille og teste vindmøller med en højde over 150 meter med tilhørende anlæg i Velling Mærsk

Vindmøllefabrikanten Vestas udvikler fortsat nye vindmøller med højder over 150 meter til opstilling på havet. For at kunne optimere vindmøllerne inden de sættes ud på havet, er man nød til at teste dem på land. Vestas ønsker både at teste vindmøllernes driftssikkerhed som enkelt møller og på parkniveau, og har derfor behov for en testplads, hvor der kan opstilles flere vindmøller. Der er derfor ansøgt om indretning af fire testpladser til opstilling af vindmøller med tilhørende tekniske anlæg og arbejdsarealer. Der vil desuden blive etableret en enkelt målemast, der vil stå øst for vejen Tændpibe, sydvest for møllerne.

Planlægningen kan give mulighed for, at området kan udnyttes til at opstille og teste fire vindmøller ad samme eller forskellige typer indenfor området. Testmøllerne kan derfor være forskellige med hensyn til udseende, proportioner og højder. Maksimalhøjden vil være 250 meter for de to midterste vindmøller og 200 meter for de to ydermøller. Målemastens højde vil være bestemt af møllernes navhøjde, der maksimalt vil være 150 meter.

Projektets bygherre er Tændpibe Vindmøllebyg K/S ved lokale lodsejere, Energicenter Nord og Skovgård Invest.

Aktuel status for sagen (opdateret d. 18. januar 2019)

Miljøstyrelsen har den 18. januar 2019 truffet afgørelse om at meddele VVM-tilladelse til projektet. VVM-processen er hermed afsluttet. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 15. februar 2019. Annonceringen af afgørelsen kan ses her: annonce

Dokumenter til sagen

Screening

Afgørelse om VVM-pligt

Anmeldelse

Idefase

Indkaldelse af ideer og forslag

VVM i høring

Følgebrev til kommuneplantillæg Velling Mærsk

Forslag til kommuneplantillæg

VVM-redegørelse

Ikke tekniske resumé

Bilag 1 Visualiseringer landskab

Bilag 2 Visuelle forhold naboboliger

Bilag 3 Sikkerhedsrapport Stauning Lufthavn

Bilag 4 Flagermus notat

Bilag 5 Effekten på fuglelivet ved Velling Mærsk og på Ganer Enge

Bilag 6 Notat konsekvenser af placering af 200 m høje testmøller

Bilag 7 Beregning af støj

Bilag 8 Beregning af eksisterende skyggekast

Bilag 9 Beregning af skyggekast nye møller

Bilag 10 Notat omkring Vestas behov for opstilling af fire vindmøller i en bue

Bilag 11 Trafikstyrelsens udtalelse om opstilling af testvindmøller ved Stauning Lufthavn

Bilag 12 Stauning lufthavn flystøj

 

Høring af tillæg til VVM-redegørelsen for kabeltracéet 

Tillæg til VVM-redegørelse