Miljøvurdering af Søborg Sø

Søborg Sø

Naturstyrelsen Nordsjælland har igangsat et projekt for genopretningen af Søborg Sø, som skal blive Nordsjællands fjerde største sø. Projektet er omfattet af krav om miljøvurdering, hvor Miljøstyrelsen er myndighed.

Det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette den drænede Søborg Sø i Gribskov Kommune, som er blevet afvandet i flere omgange siden slutningen af det 18. århundrede. Genopretningen forventes at medføre dannelse af en sø på ca. 337 hektar på den tidligere søbund, som i dag ejes af 63 forskellige lodsejere. Arealerne omkring søen med forringede afvandingsforhold forventes at variere fra sump til tør eng, men vil afhænge af de plejetiltag, som kan gennemføres.

Naturstyrelsens egen hjemmeside for projektet kan findes her: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/ 

Naturstyrelsen fik i 2017 opgaven med genopretningen og sendte den 3. juli 2017 en VVM-ansøgning til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen afgjorde den 5. september 2017, at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM). Det betyder, at anlægsarbejder ikke kan påbegyndes, før Miljøstyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til projektet. Denne tilladelse gives på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, som Naturstyrelsen skal aflevere til Miljøstyrelsen. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, det vil sige omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, beskrivelser og vurderinger, som Naturstyrelsen skal fremlægge i rapporten, fastlægges af Miljøstyrelsen i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til Naturstyrelsen, når idéfasen er afsluttet, og Miljøstyrelsen har behandlet alle høringssvar. 

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale.

Aktuel status for sagen (opdateret den 29. januar 2021)

Miljløstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. 

Klagefristen herfor er den 1. marts 2021.

""

Sagens dokumenter

ANSØGNING

Naturstyrelsens VVM-ansøgning af 3. juli 2017

Miljøstyrelsens afgørelse om VVM-pligt af 5. september 2017

 

IDEFASE

Ideoplæg

Invitation til borgermøde

Projektforslag

Søborg Sø konsekvenskort

Søborg Sø projekttiltag

 

HØRINGSFASE (5. november 2020 - 7. januar 2021)

Udkast til § 25-tilladelse

Miljøkonsekvensrapport

 

AFGØRELSE (29. januar 2021)

§ 25-tilladelse

Bilag 1 - Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2 - Høringsnotat