Sæby Havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg

Sæby Havmøllepark er en del af udbuddet af kystnære havmølleparker som følge af Energiaftalen fra 2012. Sæby Havmøllepark kan placeres inden for et ca. 57 km2 stort undersøgelsesområde, der er beliggende ca. 4 km fra kysten ud fra Halbjerg i nord til Lyngså i syd

Ifølge den energipolitiske aftale for 2012-2020, som blev indgået ved et bredt politisk flertal i Folketinget den 22. marts 2012 (revideret i 2014), skal der inden 2020 etableres 350 MW nye kystnære havmøller. Der udbydes i alt 5 områder til kystnære havmøller, herunder Sæby Havmøllepark. Havmøllerne vil blive opstillet i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra tilbudsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, at Sæby Havmøllepark realiseres. 

Havmølleprojektet består af havmølleparken og søkabler, der forbinder møllerne og fører den producerede strøm til land. Desuden består projektet også af udbygning af elforsyningsnettet på land frem til tilslutning til det eksisterende stationsanlæg ved Starbakke nordvest for Frederikshavn ved en nordlig kabelkorridor eller til stationsanlægget ved Dybvad ved en sydlig kabelkorridor. Parken skal kunne levere en produktion på op til 200 MW svarende til elforbruget hos ca. 200.000 husstande senest i 2020. 

Energinet.dk agerer, jf. pålæg fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, som bygherre. Naturstyrelsen er myndighed for anlæg på land og ansvarlig for en eventuel kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår anlæg på havet og giver tilladelsen til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v. 

Før myndighederne kan afgøre, om et projekt af denne karakter kan gennemføres, skal der udarbejdes en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Aktuel status (opdateret 24. marts 2017)

undefined

VVM-redegørelsen for projektet og tilhørende kommuneplantillæg for Frederikshavn Kommune var i offentlig høring fra 22. maj 2015 til 3. august 2015 med en forlængelse af høringen frem til den 24. august. Naturstyrelsen og Energistyrelsen har fremsendt en sammenfattende redegørelse til Frederikshavn Kommune den 5. januar 2016.

Opdatering af sagen pr. 24. marts 2017

Vattenfall Vindkraft A/S har vundet Energistyrelsens udbud af anlæg og drift af de kommende kystnære havvindmølleparker Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Det betyder, at de øvrige projekter om etablering af kystnære havmølleparker (Smålandsfarvandet, Sæby, Sejerø og Bornholm) er sat i bero. Der er dermed ikke aktuelle planer fra statslig side om at udnytte lokaliteterne, men arealreservationerne opretholdes. Læs mere i brevet fra Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt af 21. december 2016: