Endrup-Idomlund - Forstærkning af elnettet

Miljøvurdering Miljøvurdering

Energinet ønsker at forstærke elnettet på strækningen mellem Endrup og Idomlund for at forbedre forsyningssikkerheden og sikre bedre muligheder for at transportere den "grønne strøm".

Projektet omfatter ca. 86 km 400 kV luftledningsanlæg og 11 km 400 kV jordkabler, fra eksisterende transformerstation Endrup i Esbjerg Kommune, til den eksisterende transformerstation Idomlund i Holstebro Kommune. Derudover omfatter projektet også en udbygning af transformerstationerne ved hhv. Endrup, Stovstrup og Idomlund, mens der vil foregå mindre ombygninger på 150 kV stationerne ved Karlsgårde og Videbæk. I forbindelse med projektet, vil der også blive kabellagt en del eksisterende luftledninger. På 150 kV niveau, kabellægges i alt cirka 81 km. på strækningerne Karlsgårde-Stovstrup, Stovstrup-Videbæk og Videbæk-Idomlund. Derudover kabellægges der nogle strækninger på 60 kV niveau, der hvor de krydser, eller er tæt på det nye 400 kV anlæg.

Udover dette projekt planlægger Energinet sammen med tyske TenneT en ny elforbindelse på tværs af grænsen.

Formålet med projektet er at bidrage til den grønne omstilling ved at sikre bedre muligheder for at transportere den grønne strøm fra vedvarende energikilder og forbedre forsyningssikkerheden. 

Projektet er omfattet af bilag 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Energinet skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldet VVM-redegørelse) for projektet, som belyser projektets miljøpåvirkninger, og have en tilladelse fra Miljøstyrelsen på baggrund af denne rapport, før projektet kan etableres. Det nødvendige plangrundlag for projektet er udarbejdet af bolig- og planstyrelsen i form af et landsplandirektiv. 

Aktuel status for miljøvurderingen ( 9. februar 2023)

Miljøstyrelsen har den 9. februar 2023 meddelt Energinet § 25 tilladelse til projektet. Klagefristen er den 9. marts 2023.

Afgørelsen og sagens øvrige dokumenter kan findes nedenfor.

 

 

Sagens dokumenter

Afgørelse (klagefrist 9. marts 2023)

§25 tilladelse Endrup-Idomlund

Resume af høringssvar

Notat om bæver

Miljøkonsekvensrapport Endrup - Idomlund 2022

Bilag 1 - Teknisk projektbeskrivelse

Bilag 2A-J - Støj og vibrationer

Bilag 3A-G - Natur og Arter

Bilag 4 Visualiseringer

Bilag 5 - Stovstrup - Tilladelse for udledning og nedsivning

Bilag 6 - HDD Krydsning af Varde Å

Bilag 7 - Teknisk notat, klimaanalyse

Bilag 8 Ikke teknisk resume

Kortbilag 1 Befolkning

Kortbilag 2 Natur

Kortbilag 3 Kulturarv og Landskab

 

 

2.offentlighedsfase (30. juni - 15. september 2022)

Udkast til tilladelse

Miljøkonsekvensrapport Endrup - Idomlund 2022

Bilag 1 - Teknisk projektbeskrivelse

Bilag 2A-J - Støj og vibrationer

Bilag 3A-G - Natur og Arter

Bilag 4 Visualiseringer

Bilag 5 - Stovstrup - Tilladelse for udledning og nedsivning

Bilag 6 - HDD Krydsning af Varde Å

Bilag 7 - Teknisk notat, klimaanalyse

Bilag 8 Ikke teknisk resume

Kortbilag 1 Befolkning

Kortbilag 2 Natur

Kortbilag 3 Kulturarv og Landskab

 

 

Øvrige dokumenter

Ansøgning fra Energinet

Debatoplæg fra 1. offentlighedsfasen

Afgrænsningsudtalelse

Sammenfatning og vurdering af høringssvar fra 1. offentlighedsfasen

 

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

 2. offentlighedsfase

1. offentlighedsfase - Idéfase