DSB-Værksted ved Fladsågård i Næstved Kommune

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af DSB’s etablering af nyt værksted ved Fladsågård i Næstved Kommune. Der skal anlægges et nyt værksted samt nye spor til opstilling af togmateriel på et areal tæt ved Mogenstrup Ås.

DSB ønsker at etablere nye værksteder til vedligeholdelse af de fremtidige el-tog, som skal erstatte de dieseldrevne IC3- og IC4-tog. De nye tog vil blive leveret i perioden 2023-2029 og de første togsæt indsættes i drift i 2024. DSB vil indkøbe omkring 150 el-togsæt.

Der skal etableres tre værksteder i eller tæt ved strategiske knudepunkter på banenettet i henholdsvis Næstved, København og Aarhus. Værkstederne vil varetage forskellige funktioner i forhold til vedligehold af de nye el-tog. Bygningerne vil rumme vedligehold og klargøring af togsæt, udskiftning og afretning af hjul samt togvask. I tilknytning til værkstederne etableres jernbanespor til opstilling af togmateriel

Myndighedskompetencen for miljøvurderingen er delt mellem Miljøstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed for bygninger, værksted, vaskehal mm. og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for spor, køreledninger, broer og andre konstruktioner i tilknytning til banen.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Miljøstyrelsen har d. 01-09-2021 meddelt afgørelse i sagen (senest opdateret d. 08-09-2021).

 

  

Afgørelsen er annonceret den 01. september 2021 på Miljølstyrelsens hjemmeside. Annonceringen kan findes ved at følge dette link:

https://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2021/sep/25-tilladelse-til-dsb-vaerksted-ved-naestved/

 

Klagefristen herfor er den 29. september 2021.

 

Dokumenter til afgørelsen

- §25-tilladelse

- Miljøkonsekvensrapport med bilag

- Redegørelse for projektændringer 

- Resume af høringssvar

Sammen med styrelsens afgørelse offentliggøres Næstved Kommunes udledningstilladelser i anlægs- og driftsfasen efter Miljøbeskyttelsesloven, der delvist erstatter Miljøstyrelsens tilladelse. Klager over udledningstilladelsen skal stilles til Næstved Kommune.

- Næstved Kommunes udledningstilladelse til anlægsfasen
- Næstved Kommunes udledningstilladelse til driftsfasen

Trafikstyrelsen meddeler særskilt afgørelse efter Jernbanelovens § 38, som annonceres særskilt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Afgørelsen kan findes her:
https://tbst.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Bane&status=Closed

Dokumenter til 2. offentlige høring

2. offentlige høring finder sted i perioden 13. januar til 10. marts 2021.

- Miljøkonsekvensrapport

- Bilag til miljøkonsekvensrapporten

- Udkast til §25 tilladelsen

- Udkast til midlertidig udledningstilladelse

- Udkast til udledningstilladelse i driftsfasen

- Udkast til tilladelse efter jernbaneloven

 

Dokumenter

Idéoplæg 

Projektbeskrivelse

Afgrænsningsudtalelse

Høringssvar fra første høringsperiode

 

Annonceringer

Idéoplægget har været i offentlig høring fra d. 4. juni 2019 til d. 18. juni 2019.

Indkaldelse af idéer og forslag