Nyt DSB værksted på Fredericia baneterræn

Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen (VVM) af DSB’s etablering af nyt værksted på Fredericia baneterræn. Der skal anlægges nye værkstedsbygninger i umiddelbar forbindelse til eksisterende værksted nord for Fredericia Banegård.

DSB ønsker at etablere nye værksteder til vedligeholdelse af de fremtidige el-tog, som skal erstatte de dieseldrevne IC3- og IC4-tog. De nye tog vil blive leveret i perioden 2023-2029 og de første togsæt indsættes i drift i 2024. DSB vil indkøbe omkring 150 el-togsæt.

Der skal etableres tre værksteder i eller tæt ved strategiske knudepunkter på banenettet i henholdsvis Aarhus, Fredericia og København. Værkstederne vil varetage forskellige funktioner i forhold til vedligehold af de nye el-tog. Bygningerne vil rumme vedligehold og klargøring af togsæt, udskiftning og afretning af hjul, tog-vask/graffitiafrensning samt bygning til kontor og personale faciliteter. I tilknytning til værkstederne etableres jernbanespor til opstilling af togmateriel.

I nærværende projekt er Miljøstyrelsen myndighed for miljøkonsekvensvurderingen. jf. VVM bekendtgørelsens §3, stk. 1 nr. 1 (Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), BEK nr. 121 af 04/02/2019).

Værkstedet forventes etableret i perioden 2021 – 2023.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Billedet viser processen for udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport.

VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport er offentliggjort den 8. maj 2019.

Sagens dokumenter