Blåbjerg Biogasanlæg

Miljøvurdering

Blåbjerg Biogasanlæg AmbA har via Varde Kommune søgt om VVM-tilladelse til udvidelse af biogasanlæg.

Blåbjerg Biogasanlæg AmbA, Præstbølvej 11, 6830 Nørre Nebel har ansøgt om en udvidelse af det eksisterende biogasanlæg, inklusiv et gasopgraderingsanlæg, samt gastilslutningsledning til naturgasnettet.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Blåbjerg Biogas AmbA skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader.

På denne side kan man følge miljøvurderingsprocessen for projektet og finde relevant materiale. 

Aktuel status i sagen (opdateret d. 14-09-2020):

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25. Klagefristen herfor er den 12. oktober 2020.

""

Afgørelse

Dokumenter i 2. offentlighedsfase

Sagens tidligere dokumenter