Baltic Pipe projektet - landdel

Miljøstyrelsen meddelte d. 12. juli 2019 § 25 tilladelse til etablering af Baltic Pipe projektet fra Houstrand i Vestjylland til tilslutningspunktet ved Køge. Den 31. maj 2021 ophævede og hjemviste Miljø- og Fødevareklagenævnet Miljøstyrelsens § 25-tilladelse til fornyet behandling. Miljøstyrelsen har derfor igangsat en ny miljøvurderingsproces for projektets landdel.

Baltic Pipe projektet er en udbygning af det danske gassystem, der skal transportere norsk produceret naturgas til Danmark og Polen.

Baltic Pipe strækker sig fra gasrørledningen Europipe II i den danske del af Nordsøen til det polske rørledningsnet. Rørledningen skal transportere op til 10 milliarder kubikmeter gas pr. år.

Den del af projektet, der etableres på land, er Miljøstyrelsen myndighed for. Det omfatter følgende tekniske elementer:

• Rørledning i Jylland fra ilandføringspunktet ved Blåbjerg til modtageterminal Nybro, Varde Kommune

• En udbygning af modtageterminalen i Nybro

• Rørledning i Jylland fra Nybro til Lillebælt, hvor gastransport vil foregå i eksisterende ledninger på strækningen Egtved-Lillebælt

• Rørledning på Fyn fra Lillebælt til Nyborg

• Rørledning på Sjælland fra Kongsmark til ilandføringspunktet af en rørledning over Østersøen til Polen

• Anlæg af kompressorstation ved Everdrup, Næstved Kommune.

Elforsyningen af kompressorstationen ved Everdrup består af følgende tekniske elementer:

• Anlæg af transformerstation i tilknytning til kompressorstationen

• Elkabler fra to eksisterende eltransformerstationer ved Blangslev og Haslev og frem til kompressorstationen.

Ørsted er bygherre for udbygningen af modtageterminalen på Nybro, mens Cerius er bygherre for elkablerne til kompressorstationen ved Everdrup. Energinet er bygherre for resten af projektet.

  

Figur 1: Kort over det samlede projektforslag med Tie-in til Europipe II i den danske del af Nordsøen til ilandføring i Polen. Denne miljøvurdering dækker kun landdelen af projektet i Danmark, markeret med lyseblåt, samt strækningen fra Nybro til Egtved i eksisterende ledninger, markeret med gråt.

På Energinets hjemmeside findes et interaktivt kort over strækningen. Her er det muligt at søge på en konkret adresse og se dennes placering i forhold til undersøgelseskorridoren.

Du kan læse mere om baggrunden for projektet og det anlægsarbejde, som skal udføres, under punktet Sagens dokumenter.

Information om den igangværende miljøvurdering af projektet vil løbende være tilgængelig på denne side, hvor der også vil blive linket til høringsmateriale, når miljøvurderingen kommer i offentlig høring.

Miljøvurdering af projektet og myndighedsroller

Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, og bygherrerne skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Miljøstyrelsen kan vurdere, om projektet kan gennemføres. Da Energinet og Ørsted er statsejede selskaber, er Miljøstyrelsen myndighed for miljøvurderingen af alle anlæg på land.

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som bygherrerne skal aflevere til myndighederne. Miljøkonsekvensrapporten skal beskrive projektets påvirkninger på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger. Inden denne miljøkonsekvensrapport bliver udarbejdet, kommer myndighederne med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold (se også nedenstående figur for et overblik over de forskellige procestrin og aktuel status).

 

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret  1. marts 2022)

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.

 

Afgørelsen er annonceret den 1. marts 2022 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Klagefristen herfor er den 29. marts 2022. 

Afgørelse

 

Sagens tidligere dokumenter

Her findes en samlet liste over de dokumenter, som er offentliggjort i sagen.

2. offentlighedsfase (21. december 2021 - 15. februar 2022):

Afgrænsningsudtalelse (1. november 2021):

Ideoplæg:

Kort:

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

Her linkes til de annoncer på Miljøstyrelsens hjemmeside, som offentliggøres i forbindelse med miljøvurderingen.

Annoncering af § 25-tilladelse (1. marts 2022)

2. offentlighedsfase (21. december 2021 - 15. februar 2022)

1. offentlighedsfase - Idefase (12.juli til 9. august 2021)

Andre tidligere dokumenter

Herunder er indsat link til Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse samt et link til Miljøstyrelsens tidligere afgørelser for projektet: