AU Foulum Biogasanlæg

AU Foulum har via Viborg Kommune søgt om VVM-tilladelse til udvidelse af deres biogasanlæg.

Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af udvidelsens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

AU Foulum Biogasanlæg er verdens største forsøgsanlæg til biogas, og det består af et hovedanlæg, et pilotanlæg med fire reaktorer i størrelsen fra 10 m 3 til 30 m 3 , et mikroanlæg og en forsøgshal på 400 m 2 til forsøg med husdyrgødning. I tilknytning til anlægget er der opført et laboratorium til afprøvning af kedler med henblik på at optimere udnyttelsen af brændsel. Det eksisterende anlæg er koblet til kraftvarmeanlægget på AU Foulum.

Projektudvidelsen er planlagt til, at omfatte anlæg til udvinding af substrat til svampeproduktion, anlæg til bioraffinering, forsøgsanlæg med brændselsceller og tilhørende gaslager samt en udvidelse af lagerkapaciteten for hhv. biogas og biomasse. Anlægget skal kobles til eksisterende naturgasanlæg med en ny gasledning.

Ved udvidelsen øges kapaciteten fra 88 ton biomasse/dag til ca. 213 ton biomasse/dag.

Projektudvidelsen omfatter således:

  • Substrat til svampeproduktion

  • Bioraffinering

  • Brændselsceller og gaslager

  • Efterlager (udvidelse)

Projektet kræver også udarbejdelse af lokalplan som varetages af Viborg Kommune.

Aktuel status for sagen (opdateret d. 12. oktober 2018)

Billedet viser processen i udarbejdelsen af en VVM-tilladelse.

VVM-tilladelsen er meddelt d. 12. oktober 2018.

Sagens dokumenter

Offentlig høring af VVM-redegørelse (24. maj 2018)

VVM-redegørelse

Bilag 1 Nuværende forhold

Bilag 2 Planlagt projekt

Bilag 3 Regnvand

Bilag 4 Olie og kemi

Bilag 5 Støj, lys mm

Bilag 6 Rør gylle og biomasse

Bilag 7 Rør gas og varme

Bilag 8 Transportveje

Bilag 9 Rørføring ventilation

Bilag 10 Afgørelse om at Biogas AU-Foulum ikke skal udarbejde basistilstandsrapport

Bilag 11 OML-beregninger

Bilag 12 Kort over udbringnings arealer

Bilag 13 Flow diagram Proces

Bilag 14 Geografisk fordeling af affaldsstrømmene

Bilag 15 Isometri

Bilag 16.1 Fotovinkler

Bilag 16.2

Bilag 16.3

Bilag 16.4

Bilag 16.5

Bilag 16.6

Bilag 17 4. maj 2017

Bilag 18 Besigtigelse §3

Bilag 19 Formyre Skov

Bilag 20 beredskabsplan

UDKAST til miljøgodkendelse af AU-Foulum Biogas 

Forslag til Lokalplan 475

Miljørapport - LP475

Offentliggørelse af VVM-tilladelsen (12. oktober 2018)

VVM-tilladelse

Sammenfattende redegørelse

Miljøgodkendelse (Viborg Kommune)

Landzonetilladelse (Viborg Kommune)