Forlægning af Stakkesvang og bro over jernbanen i Taulov

22-12-2010

Naturstyrelsen – Odense har modtaget en anmeldelse fra Banedanmark og Fredericia Kommune om forlægning af Stakkesvang fra C. F. Tietgensvej til Tårupvej inkl. ny bro over jernbanen. Projektet kræver ikke udarbejdelse af VVM-redegørelse. Klagefrist: 26. januar 2011.

Naturstyrelsen – Odense har den 12. november 2010 modtaget en anmeldelse fra Banedanmark og Fredericia Kommune om forlægning af Stakkesvang fra C. F. Tietgensvej til Tårupvej inkl. ny bro over jernbanen.

Naturstyrelsen – Odense har afgjort at projektet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet (bekendtgørelse nr. 1335 af 06.12.06, § 3, stk.2).

Se anmeldelsen og Naturstyrelsen – Odenses afgørelse herunder eller få dem ved henvendelse til Naturstyrelsen – Odense/Naturstyrelsen Odense, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til:
Naturklagenævnet
Rentemestervej 8
2400 København NV
Eller som e-mail:
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside .

Naturklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Miljøklagenævnet og bliver til Natur- og Miljøklagenævnet.
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag.

Naturstyrelsen (det tidligere Naturstyrelsen – Odense)
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
Tlf.: 7254 4500
E-mail:

Afgørelse
Anmeldelse
Bilag 1 til anmeldelse
Bilag 2 til anmeldelse
Bilag 3 og 4 til anmeldelse

Miljøvurderings annoncer

Se og abonner på annonceringer om miljøvurdering