Afgørelse om at Naturgenopretningsprojekt Kollens Mølle ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

17-12-2018

Miljøstyrelsen har afgjort, at Naturstyrelsen Søhøjlandet ikke skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport for Naturgenopretningsprojektet ved Kollens Mølle.

En eventuel klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. den 14. januar 2018.

Afgørelsen om, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, som er en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet, er truffet fordi projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

- Ansøgning

- Miljøstyrelsens screeningsskema

- Afgørelse

- Bygherres konsekvensvurdering

 

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at henvendelser i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af selve afgørelsen.