Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

HOFOR og Novafos har igangsat et projekt for etablering af en ny skybrudstunnel i den nordlige del af København, Gladsaxe og Gentofte. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen af projektet.

HOFOR og Novafos fremsendte i september 2018 en ansøgning til Miljøstyrelsen efter miljøvurderingslovens § 18, stk. 2 for etablering af en ny skybrudstunnel.

Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde mellem HOFOR, Novafos og Gladsaxe, Gentofte og Københavns Kommuner om etablering af en ny tunnel, som skal sikre bedre afledning af regnvand  samtidig med, at projektet skal være med til at forhindre, at kloakkerne løber over i situationer med kraftig regn. Skybrudstunnelen skal etableres med en gren fra Lygten over Ryparken ud i Svanemøllebugten og en anden tunnelgren fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken og Søholmslund til Svanemøllens Kaserne og derfra ud i Svanemøllebugten. Ved tunnelens start inde i landet forventes diameteren at være 2,2 m på den nordlige gren og 3,2 m på den sydlige gren. Ved udløbet forventes diameteren at være 4,7 m og tunnelen skal graves i en dybde på mellem 10 meter og 30 meter under jorden. Udover selve skybrudstunnelen består projektet også i etablering af en ny kloakledning ned langs den nord og vestlige del af Utterslev mose, som skal sikre, at overløb fra kloakken kan ledes til skybrudsledningen i stedet for til Utterslev mose.

For at kunne før vand ned i tunnelen, når den er i drift, og for at kunne udføre selve tunnelkonstruktionen, er det nødvendigt med en antal skakte langs tunnelen. Etableringen af skaktene vil betyde, at der skal være et antal byggepladser under anlægsfasen, hvor skaktene skal etableres, og hvor der f.eks. kan oplagres materiel og modtages udboret materiale efterhånden som tunnelen laves.

Der henvises til idéoplægget for nærmere information om projektområdet, baggrund for projektet og det anlægsarbejde, som skal udføres.

Information om den igangværende miljøvurdering af projektet vil løbende være tilgængeligt på denne side, hvor der også vil blive linket til høringsmateriale mv., når miljøvurderingen kommer i offentlig høring.

 

Miljøvurdering af projektet

Projekter, der forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en omfattende vurdering af konsekvenserne for miljøet og en efterfølgende tilladelse efter miljøvurderingsloven.

Miljøvurderingen bygger på en miljøkonsekvensrapport, som HOFOR og Novafos skal aflevere til myndighederne for miljøvurderingen, i dette tilfælde både Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Kystdirektoratet, som beskriver påvirkningerne på en lang række miljøparametre, og hvad der gøres for at undgå eller mindske eventuelle væsentlige skadelige virkninger. Inden denne miljøkonsekvensrapport bliver udarbejdet, skal myndighederne komme med en udtalelse om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde - en såkaldt afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Nedenstående figur viser de forskellige trin i miljøvurderingsprocessen:

 

Aktuel status for miljøvurderingen (opdateret 28. januar 2019):

Den 28. januar 2019 er idéfasen for miljøvurderingen igangsat, hvormed der indkaldelse idéer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 2. HOFOR og Novafos har sammen med myndighederne udarbejdet et idéoplæg, hvor man kan læse nærmere om idéfasen og muligheden for at komme med høringssvar, baggrunden for projektet, hvordan skybrudstunnelen skal bygges samt miljøvurderingsprocessen.

Høringsfristen er 28. februar 2019

 

Dokumenter  

Her findes en samlet liste over de dokumenter, som offentliggøres i sagen:

Ansøgning fra HOFOR og Novafos (af 28. september 2018)

Ansøgning

Projektbeskrivelse

Tillæg til projektbeskrivelse

 

Indkaldelse af idéer og forslag (idéfase fra 28. januar 2019 til og med 28. februar 2019)

Idéoplæg

 

Annonceringer i forbindelse med miljøvurderingen

Her linkes til de annoncer på Miljøstyrelsens hjemmeside, som offentliggøres i forbindelse med miljøvurderingen:

Annoncering af idéfase