Ekkodalens Moser

Naturstyrelsen Bornholm har igangsat et projekt for genopretningen af Ekkodalens Moser. Naturstyrelsen har anmodet om, at projektet miljøvurderes. Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen.

Det fremgår af regeringsgrundlaget fra november 2016, at det er regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette Ekkodalens Moser til glæde og gavn for plante- og dyrelivet samt borgernes rekreative muligheder. Naturstyrelsen har i 2017 fået opgaven med naturgenopretning af Miljø- og Fødevareministeren og er således bygherre på projektet, mens Miljøstyrelsen er myndighed i forbindelse med miljøvurderingen og Bornholms Regionskommune er myndighed på en lang række tilladelser, der kræves for projektets gennemførsel.

Projektet vil berøre ca. 170 ha og føre til delvis genopretning af det der var Bornholms største indlandssø for ca. 12.000 år siden. Projektområdet er beliggende syd for Almindingen i umiddelbart forlængelse af Bornholms mest markante sprækkedal- Ekkodalen. Moseområderne Vallensgårdsmose og Kærgårdmosen samt lavbundsarealerne mellem Tilløb til Læsåen og Vestermarievej er i dag påvirket af dræning af de tilstødende landbrugsarealer og pumpning. Projektets formål er at udvide de nuværende naturområder samt forbedre hydrologien i de eksisterende naturområder.

Naturstyrelsens egen hjemmeside for projektet kan findes her www.nst.dk/ekkodalensmoser.

Naturstyrelsen har den 8. maj 2018 oplyst Miljøstyrelsen, at styrelsen ønsker at projektet skal miljøvurderes. Det betyder, at anlægsarbejdet ikke kan påbegyndes, før Miljøstyrelsen har meddelt VVM-tilladelse til projektet. Denne tilladelse gives på baggrund af den miljøkonsekvensrapport, som Naturstyrelsen skal aflevere til Miljøstyrelsen. Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten, det vil sige omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, beskrivelser og vurderinger, som Naturstyrelsen skal fremlægge i rapporten, fastlægges af Miljøstyrelsen i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til Naturstyrelsen, når idéfasen er afsluttet, og Miljøstyrelsen har behandlet alle høringssvar. 

 

Aktuel status for sagen (opdateret d. 9. januar 2019)

Billedet viser processen ved udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten.

Miljøstyrelsen har den 18. december 2018 udarbejdet og afleveret et afgrænsningsnotat til Naturstyrelsen. Dette notat er en vejledning om, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde.

 

Sagens dokumenter

Idéoplæg

Invitation til borgermøde

Kort 1. Undersøgelsesområdet og istidssøen

Kort 2. Undersøgelsesområdes afvanding

Kort 3. Arealanvendelse indenfor undersøgelsesområdet

Kort 4. Skitse over mulige tiltag

Kort 5. Arealer der kan blive påvirket ved slukning af pumperne

 

Indkaldelse af idéer og forslag (1. oktober 2018)