Støj fra vindmøller

Vindmøller udsender en forholdsvis svag, men karakteristisk støj. Støjen kommer hovedsageligt fra vingernes bevægelse igennem luften, der giver en susende lyd, som varierer i takt med vingernes rotation. Møllens maskineri giver også støj, og den form for støj kan indeholde toner, der gør den særligt generende at høre på.

Vindmøller

Der er bindende støjgrænser ved både svag og kraftig vind

Vindmøller skal overholde de bindende støjgrænser, der er fastlagt i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra alle vindmøller, og der er grænser både ved forholdsvis svag vind, hvor støjen opleves mest generende fordi der ikke er så meget susen i træer og buske, og ved kraftigere vind. Støjgrænserne betyder ikke, at støjen ikke kan høres, men de er fastsat for at sikre, at der ikke opstår væsentlige gener fra støjen.

Se støjbarometer, der giver nogle eksempler på situationer med forskelligt decibel-niveau.

Støjen beregnes - vanskeligt at måle nøjagtigt

På grund af vindens susen i træer og buske er det stort set umuligt at lave tilstrækkeligt nøjagtige målinger af støjen fra vindmøller ved de boliger der påvirkes af støjen, når det blæser tilstrækkeligt. Ud over vindstøjen kan der komme støj fra trafikken, fra fugle og fra andre støjkilder i eller omkring boligen, som vil forstyrre måling af de lave støjniveauer, der er tale om. Derfor er støjreglerne indrettet på, at støjen beregnes ud fra vindmøllernes støjudsendelse.

Støjudsendelsen måles forholdsvis tæt ved vindmøllen med en mikrofon, som er anbragt på en stor plade på jorden. Her har baggrundsstøjen meget mindre betydning. Samtidig skal man bestemme vindhastigheden, hvor de bedste målinger går ud fra vindmøllens øjeblikkelige effekt, så man ved hvor meget det blæser på rotoren. Her ud fra kan vindmøllens støjudsendelse (kildestyrke) fastlægges.

Støjudsendelsen skal måles i 10 m højde både ved kraftig vind (8 m/s) og ved svagere vind (6 m/s), fordi der er to sæt af støjgrænser.

Beregningen af hvor meget støj der når ud til nabobeboelserne er meget enkel, fordi støjen bliver udsendt fra stor højde. I beregningen forudsættes det, at der er medvind fra vindmøllen, så det beregnede støjniveau i realiteten næsten altid vil være højere end den faktiske støj med nabobeboelserne.

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning om støj fra vindmøller, som giver svar og anvisninger på mange spørgsmål om hvordan støjreglerne håndteres. Læs også mere om vindmøllers miljøpåvirkning, skyggekast, lysafmærkning mm. på Energistyrelsens hjemmeside.

Moderne møller udsender betydeligt mindre støj

Moderne vindmøller udsender betydeligt mindre støj end de tidligste vindmøller fra 1970’erne og ’80erne. Det er især den mekaniske støj fra møllernes gear og generator, der er dæmpet. I moderne vindmøller er maskinhuset lydisoleret, og generator og gear er monteret så støjen dæmpes mest muligt. Vingernes udformning er udviklet, så støjen er begrænset. Støjudsendelsen fra en moderne vindmølle er på niveau med en traktor. En typisk vindmølle fra ’80erne på 100 kW og en vindmølle fra 90’erne på 500 kW havde begge en kildestyrke på omkring 100 dB. Det er kun lidt mindre end en typisk vindmølle fra 00'erne på 2 - 3 MW.