Vindmøller

Vindforholdene i Danmark gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder. Vindkraft bidrager med en stor andel af den totale energiproduktion i Danmark, men er samtidig en teknologi, der rummer nogle udfordringer, både i form af støj og visuel påvirkning.

Danmark har siden slutningen af 70'erne opbygget en stærk teknologisk og forskningsmæssig kompetence indenfor vindenergi. Den danske vindmølleindustri stod i 2011 for omkring en fjerdedel af det globale marked for vindenergi.

Vindmøllers miljøpåvirkning
Vindmøllerne påvirker miljøet med støj, men også med visuelle virkninger som påvirkning af landskabet, skyggekast og eventuel lysafmærkning. Karakteren af miljøpåvirkningen afhænger både af, hvor tæt møllen er ved naboerne, og af hvordan den placeres i landskabet.

Støjhensyn ved placering af vindmøller
Udviklingen går især i retning af stadig større og mere effektive vindmøller, og det giver stigende krav til møllernes placering. En fortsat udbygning med vindmøller på land gør det nødvendigt, at der udover hensynet til vindressourcen tages omfattende hensyn til såvel den landskabelige påvirkning som til de øvrige interesser i det åbne land, herunder boliger i nærheden.

Lavfrekvent støj fra vindmøller
Støjen fra vindmøller kan indeholde lavfrekvent støj, der er dybe lyde.

FAQ Vindmøller
Læs korte og præcise svar på ofte stillede spørgsmål om støj fra vindmøller

Vurdering af miljøkonsekvenser

Projekter med større vindmøller skal igennem en vurdering af miljøkonsekvenserne (VVM). Det gælder for vindmøller på mere end 80 m totalhøjde og grupper af mere end 3 vindmøller. Ansøgeren skal gøre rede for de forskellige miljøeffekter, og kommunen kan ikke vedtage en plan som gør vindmølleprojektet muligt, før der har været offentlig høring af redegørelsen.

Q&A: Low frequency noise from wind turbines

The Danish statutory order on wind turbine noise was revised to include a new regulation of low frequency noise. This applies to wind turbines notified to the Danish authorities after January first, 2012.

Get your questions about low frequency noise from wind turbines answered

Gå til Vindmølleportal

Vindmølleportal

Statslig information om vindmøller. Læs mere på vindinfo.dk .