Vindmøller

Vindforholdene i Danmark gør vindenergi til en af de mest oplagte vedvarende energikilder. Vindkraft bidrager med en stor andel af den totale energiproduktion i Danmark, men er samtidig en teknologi, der rummer nogle udfordringer, både i form af støj og visuel påvirkning.

Danmark har siden slutningen af 70'erne opbygget en stærk teknologisk og forskningsmæssig kompetence indenfor vindenergi. Den danske vindmølleindustri stod i 2011 for omkring en fjerdedel af det globale marked for vindenergi.

Støj fra vindmøller
Vindmøllerne påvirker miljøet med støj, men også med visuelle virkninger som påvirkning af landskabet, skyggekast og eventuel lysafmærkning. Karakteren af miljøpåvirkningen afhænger både af, hvor tæt møllen er ved naboerne, og af hvordan den placeres i landskabet.

Regler for støj fra vindmøller
Udviklingen går især i retning af stadig større og mere effektive vindmøller, og det giver stigende krav til møllernes placering. En fortsat udbygning med vindmøller på land gør det nødvendigt, at der udover hensynet til vindressourcen tages omfattende hensyn til såvel den landskabelige påvirkning som til de øvrige interesser i det åbne land, herunder boliger i nærheden.

Lavfrekvent støj fra vindmøller
Støjen fra vindmøller kan indeholde lavfrekvent støj, der er dybe lyde.

Spørgsmål og svar om vindmøller
Læs korte og præcise svar på ofte stillede spørgsmål om støj fra vindmøller

Vurdering af miljøkonsekvenser

Projekter med vindmøller er omfattet af miljøvurderingslovens regler og kræver derfor en screening, hvor det vurderes om der skal foretages en miljøvurdering af projektet. Enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på op til 25 m (hustandsmøller) er som udgangspunkt undtaget.

Hvis der skal foretages en miljøvurdering af projektet udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, hvor projektets miljøpåvirkninger bliver beskrevet og vurderet, herunder i forhold til støjpåvirkninger. Som en del af miljøvurderingsprocessen inddrages berørte myndigheder og offentligheden ved høringer før en bygherre eventuelt får miljøvurderingstilladelse til projektet.