10 statslige initiativer for at reducere vejstøj

  1. Den danske indsats i EU-samarbejdet om at skærpe kravene til støjudsendelse fra køretøjer og dæk styrkes.
  2. Forbrugerne oplyses om mulighederne for at skifte til mindre støjende dæk.
  3. Det nuværende beskyttelsesniveau i forbindelse med de besluttede og planlagte trafikinvesteringer på statsvejnettet fastholdes, hvilket vil bidrage til en væsentlig reduktion af støjen langs statens veje.
  4. Muligheden for at skifte til vinduer med både støjreducerende og energibesparende egenskaber søges inddraget i kommende aktiviteter for energieffektive vinduer, som gennemføres i samarbejde med glasbranchen.
  5. I takt med, at dokumentationen for støjreducerende vejbelægninger foreligger, øges formidlingsindsatsen om effekten af de forskellige typer støjreducerende vejbelægninger med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, at vejmyndighederne kan anvende dette virkemiddel.
  6. I forbindelse med den løbende udskiftning af asfaltbelægninger på statsvejene, vurderes det i lyset af den forhåndenværende dokumentation, samt de givne anlægs- og driftsøkonomiske rammer, om der er grundlag for at anvende støjreducerende vejbelægninger.
  7. Vejledningen om vejstøj i boligområder opdateres, både set i lyset af vejstøjstrategien og EU-direktivet om støj.
  8. Kommuner opfordres til at være opmærksomme på, at færdselsloven indeholder hjemmel til at politiet – efter forhandling med amter og kommuner (vejbestyrelsen, vejmyndigheden) – kan fastsætte lokale hastighedsbegrænsninger på strækninger med mange støjbelastede boliger.
  9. Vejstøjstrategiens katalog om virkemidlernes effekt og økonomi formidles til kommuner.
  10. Der vil blive gjort status over den løbende indsats for støjbekæmpelse hvert femte år, i tilknytning til EU’s støjdirektiv. På det grundlag vurderes behovet for at justere strategien.