Tekniske valg

Den gode løsning er ofte utraditionel. Støjbekæmpelse behøver ikke blot at være opstilling af en støjskærm. Det er godt at tænke utraditionelt for at komme støjen til livs.

Et godt eksempel fra forsøgsprojekterne er udviklingen af en særlig lydskodde til boligerne i Folehaven i København. Denne skodde er med til at begrænse støjen og stadig gøre det muligt for beboerne i lejlighederne at sove for åbne vinduer.

På Roskildevej på Frederiksberg handler projektet ikke kun om at bekæmpe støjen, men også om at forbedre ventilationen og varmeindvindingen fra de altaner, der skal inddækkes for at reducere støjen.

Og i Allerød giver forbedringen og istandsættelsen af en gammel og forfalden støjskærm en pænere adgang ind i området. Det skaber et bedre indtryk af boligområdet, og det skader aldrig prisen på boligerne generelt i hele området.

Med andre ord: Når projektet går i gang, så kan det svare sig at kigge systematisk efter andre sideeffekter og huske på den bedre luft, lavere varmeregning og mindre vedligeholdelse. Det er alle sammen elementer, der både kan indgå i udviklingen af løsningen, men også være med til at
fremme motivationen hos mange for at deltage i partnerskabsprojekter.

Flere gode eksempler på løsninger kan findes i Vejdirektoratets og Miljøstyrelsens udgivelser.

Bedre livskvalitet og sundhed

Støjprojekter handler grundlæggende om at skabe bedre livskvalitet.

Projektet med støjpartnerskaber begyndte med den antagelse, at værdistigninger i boligen er en stor motivationsfaktor for ejerne for at være med til at betale. Den mulige økonomiske gevinst ér vigtig, men forsøgene peger først og fremmest på, at forbedring af livskvalitet er en mindst lige så stor motivationsfaktor for flere af deltagerne.

Bor man i almennyttige boliger eller private udlejningsejendomme, så er der for beboerne ikke tale om værdistigninger – og her vejer argumentet om bedre livskvalitet særlig tungt. F.eks. muligheder for at kunne tale sammen, se fjernsyn og sove uden forstyrrende støj. Den fælles vilje til at betale øges også her, når der opnås flere goder såsom pænere omgivelser.

Det vil ofte være muligt gennem et støjprojekt at få skabt nye attraktive udendørs arealer, der kan anvendes til ophold eller leg. En støjskærm er også et hegn, der sikrer, at børn ikke kan komme ud på en farlig vej. En ventilationsskakt giver bedre luft, men den sikrer også roen til nattesøvnen i værelser, der vender ud mod en befærdet gade.

Timing betaler sig

Ofte kan en indsats for bekæmpelse af støj planlægges i forhold til det almindelige vedligeholdelsesarbejde. Både ejere, andelshavere og lejere ved jo, at der løbende skal foretages vedligeholdelse, og at det koster. Ved at tænke støjbekæmpelse ind i den løbende vedligeholdelse af boligen vil der i mange tilfælde ikke være tale om væsentlige meromkostninger. Et eksempel er forsøgsprojektet i Århus, hvor der blandt ejerne er en stor villighed til at betale ekstra for støjbekæmpelse ved den planlagte vindueudskiftning. Ligeledes viser projektet i udlejningsejendommen på Frederiksberg, at netop muligheden for tilskud til støjreduktion er med til at fremskynde den løbende vedligeholdelse.

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her