Hørsholm

Eksempel fra aktive borgere langs statsvej

Inspiration til støjpartnerskab 

Hørsholm Kommune har ikke modtaget støtte fra Miljøstyrelsens støjpartnerskabspulje, men projektet om støjbekæmpelse langs Helsingørmotorvejen har været foregangsbillede for støjpartnerskaber.

Helsingørmotorvejen er Danmarks ældste motorvej, og den er en statsvej. Den skærer sig over en strækning på tre km gennem Hørsholm Kommune og en række parcelhusområder og kolonihaver. Grundejerforeningerne Svenstrup og Bakkehusene henvendte sig i 1999 første gang til kommunen og herfra til Vejdirektoratet om delvis finansiering af en støjvold. Vejdirektoratet prioriterede over årene andre projekter. Kommunen støttede borgerne og fulgte op med et første skitseprojekt i 1999, der forudsatte en medfinansiering på 1/3.

I årene 1999 til 2004 forhandlede borgerne, kommune og stat om finansiering af støjvold. I 2004 opnåede kommunen og de to grundejerforeninger en aftale, hvor beboerne finansierede støjskærm og beplantning (anslået kr. 1 mio.). Støjvolden laves af overskudsjord fra entreprenører, og Hørsholm Kommune betalte for arealet, som støjvolden skal etableres på.

Argumenterne fra foreningernes bestyrelser har været:

  • Støjbeskyttelsen vil skabe en generel værdistigning og salgbarhed.
  • Området mellem vold og boligområde bliver til rekreativt område.
  • Støjniveauet falder.

I interviews fortæller ejerne om argumenterne, at "de fleste er interesseret i støjnedsættelsen" og "resten er bare ekstra dejligt at få med".

Eksemplet illustrerer, hvorledes borgere uden synderlig hjælp fra andre sider vedholdende og over en lang årrække kan bringe spørgsmål om støjbeskyttelse på den lokale politiske dagsorden.

I foråret 2007 har Vejdirektoratet indledt en proces om udvidelse af Helsingørmotorvejen, bl.a. på strækningen ud for grundejerforeningerne Svenstrup og Bakkehusene. Da der foreligger mulighed for, at Vejdirektoratets projekt vil omfatte etablering af en støjafskærmning, har støjpartnerskabet besluttet at sætte sit eget projekt i bero og afvente udviklingen.

Transport- og Energiministeren har sammen med trafikforligsparterne afsat 100 mio. kr. over en femårig periode (2004-08). De skal gå til bekæmpelse af vejtrafikstøj langs de eksisterende statsveje samt til formidling af løsningsmodeller, forskning, kortlægning, forsøg m.m.

Støjbeskyttelse langs de eksisterende statsveje igangsættes på baggrund af en kortlægning af støjen langs statsvejnettet, hvorefter der udarbejdes projektbeskrivelser, som rangordnes og samles i en handlingsplan. Herefter sker der en politisk prioritering, og der afsættes penge på finansloven til de konkrete projekter.

En del af midlerne, nemlig 35 mio. kr., er øremærket til støjbeskyttelse langs Ring 4 i Gladsaxe og Værløse Kommuner. Dette projekt gennemføres i 2005-08.
Kilde: Vejdirektoratet

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her