Forsøgsprojekterne

De gode historier kan inspirere andre. På de følgende sider er erfaringerne fra de fem forsøgsprojekter samlet i et inspirationskatalog. Her kan du finde beskrivelse af de enkelte projekter, erfaringer og resultater. De fem forsøgsprojekter omfatter ejer-, lejer- og andelsboliger. Og der er tale om både lejligheder og parcelhuse.

Forsøgsprojekter

Ud over de fem forsøgsprojekter, som Miljøstyrelsen har givet tilskud til og fulgt gennem hele perioden, så er erfaringerne fra et projekt i Hørsholm også medtaget. Det er et foregangseksempel og var en af årsagerne til, at Miljøstyrelsen igangsatte forsøgene med støjpartnerskaber.

Eksemplerne har været omtalt flittigt i den lokale dagspresse og i fagblade. Det er en vigtig erfaring fra demonstrationsprojekterne, at det giver rig lejlighed til at skabe omtale af idéen om støjpartnerskab. Omtalerne kan være værdifulde for kommuner, der gerne vil annoncere efter partnere, såvel som for projekter, der er i gang.

Hjemmesiden kan bruges af alle, fra kommuner til foreninger, der arbejder med støjpartnerskaber til erfaringsudveksling, til annoncering m.m.

 • Færre støjgener betyder øget livskvalitet.
 • Værdistigning af boliger.
 • Stor villighed til egenfinansiering.
 • Godt samarbejde mellem kommune og private.
 • Når idéen er accepteret – så kører det!
 • Kompetente folk vigtigt (private og/eller kommune).
 • Ildsjæle er vigtige!

De fem forsøgsbyer var Arhus, Frederiksberg, Allerød, København og Hørsholm.

Partnerskab på Christian X´s Vej i Aarhus 

Århus Kommune har sammen med Ejerforeningen Christian X’s Vej 2-4-6 udformet et projekt til støjisolering af 42 lejligheder med ca. 55 beboere. Christian X´s Vej ligger ved Skanderborgvej, en af de større indfaldsveje til Århus. Boligerne er primært belastet af trafikstøjen fra Skanderborgvej, men også fra Christian X’s Vej, der er en stor trafikvej i området.

Støjisoleringen omfatter nye vinduer og lette facadeelementer med fyldinger samt en støjskærm. Det sidste er et ønske fra Århus Kommune, der gerne vil afprøve mulighederne for at støjdæmpe udendørsarealerne, der ligger ubeskyttet hen. På grund af den store mængde trafikstøj bliver de udendørs opholdsarealer ikke brugt af beboerne. Det er håbet, at støjskærmen vil give nye muligheder for brug af opholdsarealer. Tanken er, at der kan laves små grillhjørner, og at børn og forældre vil bruge den tilhørende legeplads.

 • Ejerlejligheder
 • Støjisolering, 42 boliger
 • Støjskærm, 53 meter
 • God organisation
 • Professionelt partnerskab
 • Budget: 3,1 mio. kr.
 • Bidrag Miljøstyrelsen: 33%
 • Bidrag privat: 51%
 • Bidrag kommune: 16%

Stor vilje til egenbetaling

Projektet er blevet positivt modtaget af ejerne – på ejerforeningens generalforsamling stemte 43 ud af 48 fremmødte for gennemførelse af projektet. Ejerforeningen havde længe overvejet en vedligeholdelse af vinduer og facadeelementer, så deltagelsen i partnerskabet blev af alle betragtet som en stor fordel. Ekstra støjisolering samt støjskærm havde ikke været med i de første overvejelser. Det blev en realitet, da kommune og boligejere kom i dialog.

Den enkelte ejer bidrager med mellem 40.000 og 63.000 kr. afhængig af lejlighedens størrelse. Det modsvarer en andel på over 50 % af den samlede udgift.

Ejerforeningen har på et tidligt tidspunkt involveret sine daglige samarbejdspartnere, administrator og byggerådgiver. De har siddet ved formandens side og sikret opbakning i beslutningsprocessen. Kommunen har på sin side stillet med erfaren projektleder samt faglig ingeniørkompetence i støj m.m. Projektet er et godt eksempel på en organisering af partnerskabet, hvor den fagligt professionelle dialog omkring bordet fra første færd har understøttet beslutningsprocessen og dermed gjort det lettere at få renoveringen vedtaget, projekteret og gennemført.

Projektet blev færdigt sommeren 2007.

Kontakt til kommunen

Birte Nielsen
Trafik og Veje,
Grøndalsvej 1, 8260 Viby J
T: 89 40 44 53
E: Obfuscated Email

Ejerforeningsformanden

Ricard Højberg
Christian X's Vej 4, 1. th., 8260 Viby J
T: 22 95 04 69
E: Obfuscated Email eller Obfuscated Email

Støjisolering af bolig er ved Roskildevej 29-31/Søndre Fasanvej 38 

Projektet omfatter støjdæmpende altaninddækninger med ventilation fra baggård og støjisolering af vinduer i en privat udlejningsejendom med 30 lejligheder og ca. 50 beboere. Ejendommen er opført 1936 og ligger tæt op af et befærdet kryds. Kommunen vil desuden begrænse støjgenerne ved at udlægge støjsvag asfalt i krydset Roskildevej/Sønder Fasanvej.

I det oprindelige og meget kreative projektforslag af Arkitekt MAA Anna Højlund Rasmussens Tegnestue ville man bruge solceller og varmegenvinding i forbindelse med ventilationen af de inddækkede altaner. Omkostningerne forbundet med denne løsning rakte dog ud over de økonomiske rammer for Miljøstyrelsens puljeordning.

Lejerne skal bære en del af finansieringen for at få økonomien til at hænge sammen. Dette sker som huslejestigning på op til ca. 500 kr. pr. måned pr. lejlighed.

Projektet gennemføres i 2007/08.

 • Privat udlejning, 30 lejligheder
 • Altaninddækning, vinduer
 • Asfalt og busser
 • Lejere medbestemmende
 • Aktive ildsjæle
 • Højt informationsniveau
 • Budget: 3,8 mio. kr.
 • Bidrag Miljøstyrelsen: 19%
 • Bidrag privat: 61%
 • Bidrag kommune: 20%

Accept af op til ca. 500 kr. mere i husleje om måneden!

"Den største udfordring i projektet har været at få beboerne til at deltage og møde op til informationsmøderne. Der har været et meget dårligt fremmøde. Ved afstemningen var det en stor udfordring at samle nok ja-stemmer til, at projektet kunne vedtages. Det var egentlig ikke et problem at gøre beboerne positive. Huslejen er i forvejen relativ lav, så de fleste kan godt magte en stigning på ca. 500 kr. Huslejestigningen har ikke været noget stort emne i debatten.

Der har været et meget højt informationsniveau. Kirsten Dohn, SBS, der er husejerens rådgiver, har taget sig af de formelle breve og invitationer til måder. Beboerrepræsentationen har taget sig af den daglige beboerkontakt og har hængt opslag op i opgangene. Vi har været ambassadører for projektet. Informationen har klart gavnet projektet. Beboerne har følt sig trygge ved projektet, fordi de er blevet informeret. Hvis de ikke var blevet informeret, så ville der have været risiko for negative reaktioner. Det blev også udtrykt i starten, at beboerne ønskede at have indflydelse. De har haft muligheden på grund af informationerne, og det er vigtigt.”

Hvis du vil vide mere, er kontaktpersonerne:

Kommune

Frederiksberg Kommune, Miljøafdelingen, Rådhuset, 2000 Frederiksberg
Att. Niels Kaalund Jensen
E: Obfuscated EmailT: 3821 4076 

Ejer (repræsentant)

SBS rådgivning, Ny Kongensgade 15, 1472 København K
Att.: Kirsten Dohn
E: Obfuscated Email  
T: 8232 2500

Støjisolering af boliger ved Slotskroen/ Pile Allé 

Projektet omfatter støjisolering af vinduer hos andelsboligforeningen A/B Slotskroen med 32 lejligheder og 73 beboere. Andelsboligforeningen ligger på Frederiksberg ved København tæt på stærkt trafikerede gader (Pile Allé og Vesterbrogade).

For at mindske støjen vil kommunen også ændre vejbelægningen i krydset Vesterbrogade/Pile Allé og undersøge, hvorvidt det er muligt at begrænse støjen fra busstoppesteder.

Bestyrelsen for andelsboligforeningen har modtaget stor opbakning fra beboerne til de planlagte tiltag. Bestyrelsen har haft mulighed for at vælge en finansieringsform, der betyder, at andelshaverne ikke selv skal have penge op af lommerne nu og her. Det er andelsforeningen, der med opsparede midler i første omgang investerer i de nye forsatsvinduer. Forsatsvinduernekøbes eller betales først tilbage af boligen i forbindelse med salg.

Størstedelen af projektet er gennemført i 2007.

 • Andelsboliger
 • Forsatsvinduer
 • Asfalt og busser
 • Hjælp fra kommunen
 • Finansieret ved opsparing
 • Velfungerende forening
 • Budget: 1,4 mio. kr.
 • Bidrag Miljøstyrelsen: 37%
 • Bidrag privat: 26%
 • Bidrag kommune: 38%

Særlige kendetegn: Ingen penge op af lommen nu!

Markant bedre livskvalitet

“Det var først, da de nye vinduer blev sat i, at det for alvor gik op for os, hvor generende støjen havde været. Vi havde lært at leve med støjen og accepteret den som et nødvendigt onde. Livskvaliteten er derfor steget betydeligt efter, at trafikstøjen er blevet mindre dominerende."

"Næste skridt er støjdæmpende asfalt, som vil betyde yderligere et lille fald i støjniveauet. Og det vil også kunne mærkes. Kommunen samarbejder desuden med busselskaberne om et forsøg med en støjsvag bus. Denne støj bliver jo endnu tydeligere, når støjen ellers er blevet mindre.”

Henrik Michelsen
Formand for andelsboligforeningen

Kommune

Frederiksberg Kommune
Miljøafdelingen, Rådhuset
2000 Frederiksberg
Att. Niels Kaalund Jensen
E: Obfuscated Email
T: 38 21 40 76

Ejer

A/B Slotskroen
Pile Allé 21, 1. tv.
2000 Frederiksberg
Att. Henrik Michelsen,
E: Obfuscated Email
T: 33 21 91 03

Støjskærm langs boligområder ved Kongevejen og Sandholmgårdsvej 

Allerød Kommune har fået tilskud til et projekt, der omfatter etablering af 390 meter støjskærm langs boligområdet Mosen, der ligger bag hjørnet af Kongevejen og Sandholmgårdsvej i Blovstrød.

Formålet med projektet er at erstatte en eksisterende, men faldefærdig og utilstrækkelig støjskærm. Den nuværende skærm har en vis støjdæmpende effekt, men etablering af en ny skærm vil forbedre effekten væsentligt. Grundejerforeningen har ifølge lokalplanen ansvaret for at vedligeholde støjskærmen, men konstruktionen med træstolper nedgravet i jord kan ikke holde mere efter 10 år.

Grundejerforeningen har været drivkraften bag projektet. Projektet berører 38 parcelhuse med ca. 110 beboere organiseret i Grundejerforeningen Mosen. Projektet omfattede oprindeligt også et ubygget areal, hvor der var planer om udstykning og nybyggeri og derfor behov for omlægning af støjskærmen.

Denne del af projektet var ikke omfattet af Miljøstyrelsens tilskud, men planerne om en 3. partner i samarbejdet var interessant, idet det havde betydet reduktion i udgifterne for både grundejere, investor og kommune.

Allerød Kommune brugte en del tid på at afklare, hvorvidt man overhovedet ønskede at deltage i projektet på grund af klausulen i lokalplanen. Projektet er siden blevet godkendt i økonomiudvalg og byråd, dog med et reduceret tilskud fra kommunen på 250.000 kr.

Projektet blev gennemført i 2007. Undervejs i de sidste forberedelser blev projektet tilpasset, bl.a. med hensyn til skærmens højde. Det gjorde det nødvendigt at opnå en ny byggetilladelse fra Allerød Kommune, som er den sidste formalitet, der mangler, før projektet kan sættes i gang.

I foråret 2007 har grundejerforeningen gennemført en proces for at få afklaret finansieringen af de 20.000 kr., der er bidraget fra hver grundejer. Resultatet er, at den enkelte grundejer selv kan bestemme, om han vil indbetale et engangsbeløb og dermed få et rentefradrag, eller om han vil indgå i et fælles lån uden rentefradrag. Det bliver besluttet ved afstemning, om lånet skal have en løbetid på tre eller fem år, og det er lykkedes grundejerforeningen at opnå lånet uden at stille sikkerhed.

 • Parcelhuse, grundejerforening
 • Støjskærm, 390 meter
 • Beslutningskraft
 • Konflikt blev til projekt
 • Ildsjæle - målrettede
 • Budget: 1,3 mio. kr.
 • Bidrag Miljøstyrelsen: 40%
 • Bidrag privat: 40%
 • Bidrag kommune: 20%

Særlige kendetegn: Drevet af den private partner

"Projektet var ikke blevet til noget uden støtte, da prisen er for høj for grundejerne alene. Der er endnu ikke skrevet kontrakt med leverandøren af støjskærmen. Jeg vil have en advokat/byggesagkyndig til at kigge kontrakten med leverandøren igennem, inden vi skriver under."

"Man kunne måske tro, at der er styr på tingene, fordi kommunen er med, men det kan vi ikke bruge til noget i forbindelse med en evt. sag med leverandøren, hvor vi står som bygherre."

"Der er også et spørgsmål om mellemfinansiering i perioden imellem, regningen skal betales til leverandøren og til støttebeløbet udbetales fra kommune og Miljøstyrelsen. Vi prøver at få udsat forfaldsdatoen til leverandøren, indtil støttebeløbene er hjemme."

Bent Braum Holst
Formand for grundejerforeningen

Kommune

Allerød Kommune
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Att. Ole Guldager
E: Obfuscated Email
T: 48 10 01 00
Direkte: 48 10 01 41
M: 25 38 82 17

Ejer/repræsentant

Bent Braum Holst
Mosekrogen 18
3450 Allerød
E: Obfuscated Email
T: 48 17 47 15 / 28 80 92 42

Eksempel fra almen andelsboligforening. Lydskodder i Folehaven, København - Fokus på mere end bare støj.

Forsøget udspringer af et projekt i Københavns Kommune om udarbejdelse af en lokal støjhandlingsplan for Folehaven. 

Folehaven er en af de største indfaldsveje til København.

Formålet med projektet er at reducere støjgenerne for beboerne i boligforeningen FB Folehaven ved hjælp en nyudviklet type af lydskodde for vinduerne samt støjskærme omkring nye udendørs opholdsarealer. FB Folehaven er en almen boligforening, og projektet omfatter 36 boliger.

En meget aktiv og engageret formand for boligforeningen har været udslagsgivende for valg af FB Folehaven som primær (privat) partner. Også Art Andersen og Domus arkitekter er en slags tredje partnere, idet de har udviklet lydskodden og dermed båret en del af udviklingsomkostningerne. De har desuden stor faglig interesse i at få afprøvet lydskodden.

FB Folehaven ejer boligområdets arealer, hvorpå de støjdæmpende foranstaltninger skal etableres. Det er derfor formelt FB Folehaven, som er bygherre på projektet. Der regnes ikke med lejestigninger, hvilket er muligt, fordi FB Folehaven havde et overskud i 2006, der kunne overføres og anvendes til støjpartnerskabsprojektet.

Lydskodderne koster ca. 39.000 kr. pr. stk. Og etableringen af de 36 lydskodder og støjafskærmning forventes at kunne afholdes inden for de almindelige vedligeholdelsesomkostninger.

Lydskodderne blev monteret i efteråret 2007, og støjskærmene stod færdigbygget ved udgangen af 2007.

 • Andelsboligforening
 • Lydskodde, 36 boliger
 • Støjskærm, nyt opholdsområde >
 • Begrænset beboerområde
 • Ildsjæle
 • Ny idé til støjisolering >
 • Budget: 3,7 mio. kr.
 • Bidrag Miljøstyrelsen: 33% >
 • Bidrag privat: 20%
 • Bidrag kommune: 47%

Særlige kendetegn: Drevet af ildsjæle

Det var helt vildt stille

“Da vi fik lydskodden for vinduet, kunne vi sove for åbent vindue uden at høre trafikken fra Folehaven. Vi fik monteret en prototype af lydskodden i tre måneder, og den forandrede vores liv og søvn fuldstændigt.

Vi kunne bruge hele vores lejlighed. Og vi kunne sove om natten. Nu, hvor skodden er pillet ned igen, bliver vi hele tiden vækket af trafiklarmen. Vi har afmonteret fjernsynet i soveværelset, fordi vi alligevel ikke kan høre lyden. Så vi glæder os meget til, at skodden kommer op igen. Denne gang skal den blive siddende.”

Henrik Villadsen
Folehaven 39
København

Kommune

Center for Miljø
Københavns Kommune
Kalvebod Brygge 45
1502 København V
Att: Britt Tang Sørensen
E: Obfuscated Email
T: 33 66 59 44

Ejer

Formand for Almen Boligafdeling
FB-Folehaven
Villy Sørensen
Vinhaven 13. 2.tv.
2500 Valby
E: Obfuscated Email
T: 21 91 28 11

Inspiration til støjpartnerskab 

Hørsholm Kommune har ikke modtaget støtte fra Miljøstyrelsens støjpartnerskabspulje, men projektet om støjbekæmpelse langs Helsingørmotorvejen har været foregangsbillede for støjpartnerskaber.

Helsingørmotorvejen er Danmarks ældste motorvej, og den er en statsvej. Den skærer sig over en strækning på tre km gennem Hørsholm Kommune og en række parcelhusområder og kolonihaver. Grundejerforeningerne Svenstrup og Bakkehusene henvendte sig i 1999 første gang til kommunen og herfra til Vejdirektoratet om delvis finansiering af en støjvold. Vejdirektoratet prioriterede over årene andre projekter. Kommunen støttede borgerne og fulgte op med et første skitseprojekt i 1999, der forudsatte en medfinansiering på 1/3.

I årene 1999 til 2004 forhandlede borgerne, kommune og stat om finansiering af støjvold. I 2004 opnåede kommunen og de to grundejerforeninger en aftale, hvor beboerne finansierede støjskærm og beplantning (anslået kr. 1 mio.). Støjvolden laves af overskudsjord fra entreprenører, og Hørsholm Kommune betalte for arealet, som støjvolden skal etableres på.

Argumenterne fra foreningernes bestyrelser har været:

 • Støjbeskyttelsen vil skabe en generel værdistigning og salgbarhed.
 • Området mellem vold og boligområde bliver til rekreativt område.
 • Støjniveauet falder.

I interviews fortæller ejerne om argumenterne, at "de fleste er interesseret i støjnedsættelsen" og "resten er bare ekstra dejligt at få med".

Eksemplet illustrerer, hvorledes borgere uden synderlig hjælp fra andre sider vedholdende og over en lang årrække kan bringe spørgsmål om støjbeskyttelse på den lokale politiske dagsorden.

I foråret 2007 har Vejdirektoratet indledt en proces om udvidelse af Helsingørmotorvejen, bl.a. på strækningen ud for grundejerforeningerne Svenstrup og Bakkehusene. Da der foreligger mulighed for, at Vejdirektoratets projekt vil omfatte etablering af en støjafskærmning, har støjpartnerskabet besluttet at sætte sit eget projekt i bero og afvente udviklingen.

Transport- og Energiministeren har sammen med trafikforligsparterne afsat 100 mio. kr. over en femårig periode (2004-08). De skal gå til bekæmpelse af vejtrafikstøj langs de eksisterende statsveje samt til formidling af løsningsmodeller, forskning, kortlægning, forsøg m.m.

Støjbeskyttelse langs de eksisterende statsveje igangsættes på baggrund af en kortlægning af støjen langs statsvejnettet, hvorefter der udarbejdes projektbeskrivelser, som rangordnes og samles i en handlingsplan. Herefter sker der en politisk prioritering, og der afsættes penge på finansloven til de konkrete projekter.

En del af midlerne, nemlig 35 mio. kr., er øremærket til støjbeskyttelse langs Ring 4 i Gladsaxe og Værløse Kommuner. Dette projekt gennemføres i 2005-08.
Kilde: Vejdirektoratet

Guide til Støjpartnerskaber

Guide til støjpartnerskaber

Erfaringerne fra projekterne i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Download guiden som PDF her