Støjbelastningstal – hvad er det?

Støj fra trafikken er den væsentligste kilde til generende og sundhedsskadelig støj i Danmark. Læs også om Regeringens Vejstøjstrategi fra 2003.

Når man skal vurdere de støjmæssige konsekvenser af et vejprojekt, kan man ikke bruge alle de detaljerede oplysninger, der kommer fra kortene med støjzoner omkring den nye vej. Ved miljøvurderingen skal man tit sammenligne flere alternative forslag. Derfor bruger man en enkel metode til at beskrive den totale støjbelastning fra projektet, hvor man samler informationen fra hvert støjkort til et enkelt tal, der udtrykker støjbelastningen for det undersøgte alternativ eller den enkelte strækning. Det tal kombiner antallet af støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for.

Støjkort

Hver enkelt bolig i nærheden af vejen vægtes med en faktor (genefaktor), der afhænger af støjniveauet, sådan at stærkt støjbelastede boliger tildeles en større vægt end mindre støjbelastede. Til sidst tæller man alle de vægtede boliger, og man får på den måde støjbelastningstallet for det pågældende vejprojekt, som er udtryk for den samlede støjgene fra det beskrevne vejnet. Støjbelastningstallet kaldes kort for SBT.

Genefaktoren er udtryk for, hvor generende støjen opleves. Da den oprindelige vægtning blev fastlagt i 1989, tog man udgangspunkt i de undersøgelser af gener fra vejstøj, som man kendte den gang. Vægtningen hænger tæt sammen med den tidligere grænseværdi på 55 dB, idet støjniveauer under 55 dB vægtes med 0.

Da Miljøstyrelsen udsendte den ny vejledning ”Støj fra veje” i 2007, blev der indført en ny indikator for vejstøj (L den ). Her tillægges støjen om aftenen og natten større vægt end støjen om dagen. På den måde har den nye indikator bedre sammenhæng med den måde, støjen opleves på.

Samtidig blev grænseværdien justeret til 58 dB, for at udtrykke det samme beskyttelsesniveau som den tidligere grænse på 55 dB med den gamle indikator, L Aeq,24h . Der er derfor opstået et behov for at kunne beregne SBT med den nye indikator L den .

Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet har analyseret problemet i lyset af den viden, der er fremkommet siden 1989, og har fundet frem til en justering af genefaktoren. Det beskrives detaljeret i et notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj .

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.