Nord2000-beregningsmetoden

Beregning af støj fra veje og jernbaner skal udføres med Nord2000, som fælles nordisk udviklet beregningsmetode.

På billedet ses en jernbanearbejder

Nord2000 er en fælles nordisk beregningsmetode, som er langt mere præcis end de kendte regnemetoder. Blandt andet kan Nord2000 beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold, så man kan bestemme middelværdien af støjniveauet for et helt år. Beregning af støj fra veje og jernbaner skal fremover ske med Nord2000.

I 2007 udsendte Miljøstyrelsen en vejledning om støj fra veje vejledning nr. 4/2007 og et tillæg til togstøjvejledningen fra 1997, som formelt indførte den ny beregningsmetode, når man skal beregne støj fra veje og jernbaner. Beregningsmetoden er nøjere beskrevet i Vejdirektoratets brugervejledning til Nord2000 (som er på engelsk). Metoden er implementeret i kommercielt tilgængelige støjberegningsprogrammer. 

Beregningsmetoden

Man beregner årsmiddelværdien af støjniveauet ved at man først beregner støjen i hver af ni forskellige vejrklasser, og bagefter lægger bidragene sammen med en vægtning, der afhænger af hvor hyppigt de forskellige typer af vejr forekommer.

Ved støjberegning for store områder kan regnetiden blive meget lang, og til brug for støjkortlægning og tilsvarende overordnede beregninger kan man godt acceptere en enklere fremgangsmåde, som er hurtigere, hvor der kun bruges fire vejrklasser. Ved støjkortlægning i tætte byområder, kan man nøjes med at beregne for én vejrklasse. 

Vejstøj

Beregningsmetoden indeholder data om støjudsendelsen fra veje. Trafikkens sammensætning i tre kategorier (lette køretøjer, tunge to-akslede og tunge fler-akslede køretøjer) i hver af døgnets tre perioder skal kendes, ligesom trafikkens faktiske hastighed er en vigtig parameter. Metoden indeholder data om en lang række vejbelægninger, men til overordnet planlægning forudsætter man ofte at belægningen består af tæt asfaltbeton, med mindre der specifikt er udlagt en støjreducerende belægning.

Både brugervejledningen og Miljøstyrelsens vejledning om støjkortlægning og støjhandlingsplaner indeholder forslag til indgangsdata, som man kan benytte hvis de aktuelle oplysninger om trafikmængder og fordelingen på kategorier af køretøjer mangler.

Togstøj

Nord2000 har også data for flere af de relevante togtyper, der kører i Danmark. Miljøstyrelsen har i Miljøprojekt 1014/2005 offentliggjort tilsvarende oplysninger for Øresundstog og Metro, og projektrapporten har også en sammenfatning af støjdata for danske tog.

Testdata

Firmaer, der udvikler beregningsprogrammer med Nord2000 beregningsmetoden, har brug for at kontrollere og eftervise, at den komplicerede metode er implementeret korrekt. Til den brug har Miljøstyrelsen udsendt Miljøprojekt 1335/2010 som indeholder detaljerede beregningsforudsætninger og –resultater for et stort antal testtilfælde. Eksemplerne vedrører alene vejstøj, men lydudbredelsesforholdene er i det væsentligste ens for veje og jernbaner, så testdata kan også benyttes til at kontrollere programmer, der beregner togstøj. Miljøstyrelsen har udsendt Miljøprojekt 1391/2011 med testeksempler for togstøj, som væsentligst drejer sig om kontrol af beregningsprogrammets kildedata.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.