Grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Miljøstyrelsen har udsendt Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" (PDF) . Heri er der beskrevet anbefalede grænseværdier, som kan bruges ved behandling af klager eller i forbindelse med miljøgodkendelser. Der er desuden beskrevet målemetoder.

 

 

Lavfrekvent støj
(A-vægtet niveau: 10 - 160 Hz)

Infralyd (G-vægtet lydniveau)

Beboelsesrum, herunder i børneinstitutioner og lign.

aften / nat (kl. 18 - 07)

20 dB

85 dB

dag (kl. 07 - 18)

25 dB

85 dB

Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum

30 dB

85 dB

Øvrige rum i virksomheder

35 dB

90 dB

Grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder for det A-vægtede støjniveau i frekvensområdet 10 Hz - 160 Hz, og grænseværdierne for infralyd gælder for det G-vægtede lydniveau. Begge dele måles indendørs som ækvivalentniveauer over 10 minutter ved brug af den måle- og analysemetode som er beskrevet i orienteringen. Målemetoden er justeret i marts 2010: Målemetode_LFstøj .

De anbefalede grænseværdier for vibrationer er:

  • 75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)
  • 80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18) og kontorer, undervisningslokaler m.v.
  • 85 dB i erhvervsbebyggelse.

Grænseværdierne for vibrationer gælder for det KB-vægtede accelerationsniveau, målt på den måde som er beskrevet i orienteringen.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.