Grænseværdier for vindmøller

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for vindmøller.

Vindmøller

Der er fastsat støjgrænser for vindmøller i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 . Støjgrænserne er:

  • 44 dB ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning (op til 15 m afstand) til nabobeboelser i det åbne land, og
  • 39 dB i udendørs opholdsarealer i boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse.

Støjgrænserne gælder for det beregnede støjniveau fra vindmøllen (vindmøllerne) ved en vindhastighed på 8 m/s. Der er også støjgrænser ved en lavere vindhastighed på 6 m/s, og de er 2 dB lavere. Bekendtgørelsen indeholder både den beregningsmetode, der skal bruges for at regne støjen ud, og målemetoder til at bestemme vindmøllens støjudsendelse.

Bekendtgørelsen har også en grænse for lavfrekvent støj fra vindmøller på 20 dB som indendørs støjniveau.

Læs mere lavfrekvent støj fra vindmøller - spørgsmål og svar.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.