Grænseværdier for flyvepladser

Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj. De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Nedenfor gives en gennemgang af grænseværdierne for flyvepladser.

Flyveplads

De vejledende grænseværdier for flystøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1994 "Støj fra flyvepladser" (PDF) . De benyttes såvel ved miljøgodkendelse af flyvepladser og lufthavne som til planlægningsbrug.

 

Almenflyveplads

Lufthavn, flyvestation

Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, hospitaler, plejehjem o.l.)

45 dB

55 dB

Spredt bebyggelse i det åbne land

50 dB

60 dB

Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.)

60 dB

60 dB

Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.)

45 dB

50 dB

Andre rekreative områder uden overnatning

50 dB

55 dB

Grænseværdierne er angivet som DENL-værdier. Det er det A-vægtede ækvivalente støjniveau over et døgn, hvor der er lagt 5 dB til støjniveauerne i aftenperioden (kl. 19 - 22) og 10 dB til støjniveauerne om natten (kl. 22 - 07). Desuden er der et 5 dB tillæg for særlige flyaktiviteter (fx faldskærmsflyvning, visuel skoleflyvning, rundflyvning, flyvning med ultralette fly m.v.) i weekender samt om aftenen og natten på hverdage.

Støj Danmarkskortet

Find støjbelastningen ved din bolig.