Trafikstøj

Støj

Støj fra trafikken er den væsentligste kilde til generende og sundhedsskadelig støj i Danmark. Læs også om Regeringens Vejstøjstrategi fra 2003, som er evalueret i 2010.

Mange mennesker bor i områder med uacceptabelt højt støjniveau, og hvor trafikstøjen overskrider grænsen for, hvad der anses for sundhedsmæssigt tilfredsstillende. I Danmark er ca. 785.000 boliger belastet over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Hovedparten af de støjbelastede boliger er i de større byer.

National vejstøjstrategi

Langt det største støjproblem er fra vejtrafikken, idet næsten hver tredje bolig er belastet med vejstøj over grænseværdien. Regeringens vejstøjstrategi indeholder derfor en række statslige initiativer, der skal styrke vejmyndighedernes arbejde med at reducere vejstøj.

Sundhedseffekter af vejstøj

Trafikken er den væsentligste kilde til støjbelastningen i Danmark. Vejstøj kan ifølge WHO medføre gener som søvnproblemer, træthed, hovedpine, forøget blodtryk, hormonelle virkninger, stress og forøget risiko for hjertesygdomme. Der er også indikationer på, at børn, der udsættes for vedvarende ekstern støj, har risiko for indlæringsproblemer.

Støjpartnerskaber

Miljøministeriet afsatte i 2005 en pulje på 4 mio. kr. til at afprøve muligheden for at etablere "finansielle støjpartnerskaber", det vil sige projekter hvor støjreduktionen finansieres i fællesskab af myndigheder og private boligejere. Erfaringer fra projekter i 2005 til 2007 er opsamlet og formidlet i en guide for finansielle støjpartnerskaber.

Støjdæmpende vinduer

Hvis man vil dæmpe støjen i sin bolig, er det godt at begynde med vinduerne. Ved at forbedre støjisoleringen af din bolig kan du hindre generende støj indendørs selv om stuen vender ud mod en trafikeret vej. Med nogle af de nye vinduesløsninger er det endda muligt at opnå en god lyddæmpning, selv om vinduet er åbent.

Nord2000 beregningsmetoden

Nord2000 er en ny, fælles nordisk beregningsmetode, som er langt mere præcis end de tidligere regnemetoder. Med den kan man blandt andet beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold.

Støjbelastningstal

Ved miljøvurderingen af et vejprojekt skal man tit sammenligne flere alternative forslag. Derfor bruger man en enkel metode til at beskrive den totale støjbelastning fra projektet, hvor man kombiner antallet af støjbelastede boliger og graden af den støjbelastning, hver bolig bliver udsat for.

Støjbelastning fra tog (Banedanmark)

I 1986 tog Banedanmark, der dengang hørte under DSB, og Miljøstyrelsen initiativ til et projekt, der skulle sikre de mest støjbelastede boliger langs jernbanenettet et mere tåleligt lydniveau. Siden da har Banedanmark opført mere end 40 km støjskærme langs jernbanerne, samt givet tilskud til støjisolering af boliger.

Download Banedanmarks brochure " Gør noget ved togstøjen - få tilskud til isolering" (PDF, 6MB), hvor betingelserne for at opnå tilskud til støjdæmpende foranstaltninger beskrives.