Love og regler

Der findes fem bekendtgørelser, som regulerer støjområdet.

Ny bekendtgørelse om kortlægning og handlingsplaner i 2011

Miljøministeriets bekendtgørelse nr 2092 af 18/11/2021 om kortlægning af ekstern støj og støjhandlingsplaner, fastlægger de danske krav vil  støjkortlægning  og  støjhandlingsplaner  i anden omgang, dvs. støjkortlægning 2012 og støjhandlingsplaner 2013.

I anden omgang (2012 og -13) og fremover er flere byområder og betydeligt flere større vej- og jernbanestrækninger omfattet af bekendtgørelsens regler. Kortlægningen gennemføres med 5 års intervaller 2017, 2022 etc.

Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj.

Vindmøllebekendtgørelsen

Støj fra eksisterende vindmøller, der er anmeldt før Bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr. 135 af 07/02/2019 reguleres fortsat ved en af de tidligere bekendtgørelser afhængigt af datoen den pågældende vindmøller blev anmeldt.

Regler for fritidskøretøjer, vandscootere og bådmotorer

I Bekendtgørelse om regulering af støj og luftemission fra fritidsfartøjer(Miljøministeriets BEK nr 1596 af 30/06/2021 fastsættes EU-harmoniserede støjkrav for bl.a. fritidsfartøjer, vandscootere og bådmotorer.

I praksis betyder reglerne bl.a. at alle både og motorer skal være forsynet med CE-mærke, som tegn på at støjreglerne er overholdt, inden de markedsføres eller tages i brug.

Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16/6 1994 og Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16/6 2003.

Bekendtgørelse om maskinstøj

Miljøministeriet har i bekendtgørelse nr 1590 af 30/06/2021 (maskinstøjbekendtgørelsen), ændret ved bekendtgørelse 468 af 22/5/2006 fastsat EU-harmoniserede støjgrænser for et antal af forskellige maskiner til brug i det fri, og bestemmelser om støjmærkning af et betydeligt større antal maskiner.

Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsen, må kun markedsføres eller tages i brug, hvis reglerne om maksimalt støjniveau henholdsvis om støjmærkning er overholdt. Der er støjgrænser for f.eks. plæneklippere, plænetrimmere, gaffeltrucks og grave-læssemaskiner samt dozere og lignende entreprenørmaskiner.

Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF, som ændret ved direktiv 2005/88/EF.

Hurtigfærgebekendtgørelsen

Miljøministeriets  Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter nr. 1735 af 21/12/2015 fastsætter de vejledende grænseværdier for støj fra hurtigfærgeruter. Der er både vejledende støjgrænser for den lavfrekvente støj og for den almindelige støj. De vejledende grænseværdier anvendes i forbindelse med miljøgodkendelse af nye hurtigfærgeruter.