Begreber om støj

Støj er uønsket lyd og måles i decibel (dB). Selvom oplevelsen af vejstøj kan variere fra beboer til beboer, har Miljøstyrelsen sat en grænse for, hvornår vejstøj bliver et problem – både inde og ude.

Grænseværdier for støj
Miljøstyrelsen har fastsat nogle vejledende grænser for, hvor stor støjbelastningen må være i et boligområde. Grænserne er udtryk for et støjniveau, som er miljø- og sundhedsmæssigt acceptabelt, og er sat hvor de 10 - 15 procent mest støjfølsomme danskere siger, de er stærkt generet af støjen.

Hvad er decibel?
Decibel er den internationale skala for måling af lyd. Skalaen er logaritmisk. Det betyder, at en reduktion fra f.eks. 60 til 30 dB ikke svarer til en halvering. Det menneskelige øre opfatter lyden som halveret, hver gang niveauet falder med ca. 8-10 dB. Selv en ændring på ca. 3 dB har en hørbar effekt.

Oplevelsen af støj
Oplevelsen af støj som en gene er ikke kun afhængig af støjens styrke, men også af støjens karakter og variation med tiden. Derudover spiller vores støjfølsomhed og mulighed for at få kontrol over støjen også en vigtig rolle for, hvordan vi oplever støjen. Menneskets smertegrænse for støj ligger på 115-130 dB. Til sammenligning svarer en almindelig samtale på en meters afstand til 60 dB – 20 dB er en stille stue.

Vejstøj er værst om natten
Vejstøj måles i enheden Lden (den = day, evening, night). Det er gennemsnittet af støjen i henholdsvis dag-, aften- og natperioden, hvor man lægger 10 dB til støjniveauet i natteperioden (kl. 22 – 07) og 5 dB i aftenperioden (kl. 19 – 22). Med disse ”genetillæg” svarer støjmålingen bedre til støjens reelle påvirkning af mennesker, der er særligt sårbare over for støj i aften- og nattetimerne.

Grænser for vejstøj
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj er Lden 58 dB, målt på opholdsarealer og ved boligers facade. Indendørs må der maksimalt kunne måles et støjniveau på 33 dB, når vinduerne er lukkede.

Støjens vej ind i bygningen
Vejstøj finder typisk ind i bygningen via vinduer, døre, ventilationskanaler og ældre, lette facadeelementer. Det er primært her, man skal sætte ind for at komme støjen til livs.

Gode kilder om støj:
•    Støjgener der kommer udefra (Bolius)
•    Miljøministeriets vejledende støjgrænser