Børn og støj

Støj

Mange børn opholder sig hver dag på steder, hvor der er for meget støj. Støjen i hver fjerde SFO er højere end høreskadegrænsen på 85 dB. Udover at give varige høreskader kan støj også påvirke børn, så det bl.a. går ud over deres koncentrationsevne, hukommelse, indlæring, og sprogforståelse.

Skru ned - kampagne 

Miljøministeriet lancerede i 2004 en støjkampagne under navnet ”Skru ned!”, der var målrettet børn i 3.-6. klasse.

Formålet med kampagnen var at skabe debat om hverdagens støj for på den måde at få børnene til at tage stilling til, hvad de opfatter som støj og være opmærksomme på de lyde, de omgiver sig med i det daglige, og den virkning støj har på dem.

Det handler om at få børnene til at ændre adfærd og vise hensyn. Omdrejningspunktet for Skru ned! -kampagnen var hjemmesiden www.skruned.dk  (ikke længere aktivt) som udover et støjspil indeholder faktasider om støj og praktiske opgaver og forsøg.

Du kan stadigvæk spille Sku ned (kræver Adope Flash Player)

Skru ned - kampagne

Regulering på området børn og støj

Der er en del regler, som har betydning for reguleringen af børns støjpåvirkning. De fleste regler ligger udenfor Miljøministeriets område. Her er en oversigt:

Undervisningsministeriet (Undervisningsmiljøloven) har regler om, at elever har ret til et godt miljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Loven trådte i kraft i august 2001. Eleverne skal indgå i sikkerhedsudvalget på skolen og medvirke til at tilvejebringe og sikre et godt miljø. Desuden har Folkeskoleloven forskrifter om, at eleverne skal undervises i arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesministeriet har i Arbejdsmiljøloven fastlagt rammen for Arbejdstilsynets støjregler. Loven omfatter ikke eleverne men lærere og pædagoger samt andre ansatte. Arbejdstilsynet gennemførte i 2002-03 en særlig indsats på daginstitutionsområdet, hvor der bl.a. var fokus på støjforholdene. Branchearbejdsmiljørådet for Social & Sundhed, som er nedsat i henhold til lovens bestemmelser, har arbejdet en del med støjpåvirkningen i daginstitutioner, og har i 2002 udsendt en elektronisk branchevejledning, som beskriver støjens virkninger på børn og voksne og mulighederne for at begrænse støjen.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har i Bygningsreglementet regler om de akustiske forhold i institutioner og undervisningslokaler. Erhvervs- og Boligstyrelsen er på vej med en vejledning om lydforhold i undervisningsbygninger og institutioner m.v. Ministeriet har desuden regler om sikkerhed ved produkter og legetøj, som administreres af Sikkerhedsstyrelsen og som implementerer EU lovgivning om støjniveau fra bl.a. legetøj.

Socialministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer BUPL og PMF i 1999-2000 arbejdet med forebyggelse af støj i daginstitutioner og skolefritidsordninger. Ministeriet udgav i 2001 tre pjecer, som ud fra forskellige synsvinkler peger på løsninger til at mindske støjproblemerne.

Miljøministeriet har gennem Planloven og Miljøbeskyttelsesloven fastsat vejledende grænser for støjpåvirkningen fra trafik og virksomheder m.v. ved boliger og institutioner m.v.