Støj fra virksomheder

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du er generet af støj fra virksomheder

Hvis du oplever problemer med støj, kan du gøre følgende:

Dialog: Ret i første omgang henvendelse til den pågældende virksomhed, du oplever støjgener fra. Ofte er virksomheden ikke klar over, at de støjer, og det kan eksempelvis være, at det kan løses ved en reparation af et gammelt anlæg eller lignende. Hvis det ikke lykkes at få reduceret støjen gennem dialog med virksomheden, skal du kontakte din kommune.

Kontakt kommunen: Det er kommunen, der tager sig af klager over støj. Kommunen kan meddele påbud om at begrænse støjen, eller om driftsbegrænsninger, f.eks. at døre og vinduer skal holdes lukket efter kl. 18. Nogle virksomheder har en miljøgodkendelse, som sætter grænser for hvor meget de må støje.

For enkelte af disse virksomheder er det et Miljøstyrelsen, der fører miljøtilsyn, det kan kommunen oplyse om. Kommunen vil henvise til Miljøstyrelsen, hvis lugtgenerne stammer fra en virksomhed, som Miljøstyrelsen er miljømyndighed for. Læs mere om ansvar og opgaver for Miljøstyrelsen og se lister over de virksomheder Miljøstyrelsen er myndighed for.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet: Hvis kommunen har behandlet din sag, og du ikke er tilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Store virksomheder skal have en miljøgodkendelse

De største og mest forurenende virksomheder i Danmark skal have en miljøgodkendelse, før de kan etablere sig eller foretage udvidelser. Det er henholdsvis kommunerne og staten, der er godkendelses- og tilsynsmyndighed, og de er forpligtigede til at forholde sig til eventuelle støjgener, før der gives en godkendelse.

Mindre virksomheder, som ikke er godkendelsespligtige, har formelt ikke noget støjkrav. Her er det den enkelte kommune, der som hovedregel er miljømyndighed i forhold til støj, og som ved konkret afgørelse fastsætter den eller de støjgrænser, der skal gælde for en bestemt virksomhed.

Her lægger kommunen vægt både på støjforureningen, som vurderes i forhold til de vejledende grænseværdier, og på de tekniske og økonomiske muligheder, som virksomheden har for at afhjælpe støjproblemerne (støjafskærmning, ændrede arbejdsrutiner, vilkår for varetransport m.v.). En kommune kan således godt fastsætte støjgrænser for en virksomhed, der afviger fra de vejledende grænseværdier. 

I nogle situationer vælger kommunen at fastsætte driftsvilkår for virksomheden i stedet for støjgrænser; det kan være enklere både for virksomheden og kommunen at forholde sig til, fx at døre og vinduer skal være lukket i tiden kl. 18 – 07, end til at støjen skal være lavere end 35 dB.

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder

Støjvejledningen fastlægger vejledende grænseværdier for støj. Grænseværdierne bruges til at vurdere støjforurening og bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendelser og påbud, men benyttes også i forbindelse med kommunernes planlægning af ny bebyggelse mv.

Der er forskellige vejledende grænseværdier for dag-, aften- og natperioden, og støjgrænserne afhænger også af hvor virksomheden er placeret, eksempelvis industriområder, sommerhusområder og blandet bolig og erhverv.

Støjvejledningens vejledende grænseværdier er ikke bindende støjgrænser og tillader et vist råderum til godkendelses- og tilsynsmyndigheder. Der er tale om kriterier for støj, som efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt acceptabel.

Du kan finde Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder her

Oplysninger om miljøgodkendelser

Er du interesseret i at se miljøgodkendelsen for en specifik virksomhed? Fra 1. maj 2016 skal alle nye miljøgodkendelser (statslige og kommunale) offentliggøres på en fælles portal, Danmarks Miljøadministration (DMA), hvor alle har adgang til miljøgodkendelserne. Her kan du f.eks. finde oplysninger om de støjgrænser, den pågældende virksomhed skal overholde.

Danmarks Miljøadministration

Grænseværdier for støj fra virksomheder

Nedenfor kan du se de vejledende grænseværdier for virksomheder.

Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et støjniveau, hvor omkring 10 - 15 % af befolkningen (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter. 

Vejledende grænseværdier for virksomheder

Mandag - fredag kl. 07 - 18, lørdag kl. 07 - 14

Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22, søn- og helligdag kl. 07 - 22.

Alle dage kl. 22 - 07

1. Erhvervs- og industriområder

70 dB

70 dB

70 dB

2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder

60 dB

60 dB

60 dB

3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)

55 dB

45 dB

40 dB

4. Etageboligområder

50 dB

45 dB

40 dB

5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse

45 dB

40 dB

35 dB

6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder

40 dB

35 dB

35 dB

De vejledende grænseværdier for indendørs virksomhedsstøj (hvis virksomheden ligger i samme bygning som boliger) er:

 Indendørsvirksomhedsstøj

Dag og aften, kl. 07 - 22

Nat, kl. 22 - 07

Virksomheder, bortset fra kontorer

50 dB

50 dB

Kontorer

40 dB

40 dB

Beboelsesrum

30 dB

25 dB