Støj fra naboer

Her kan du læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du generes af støj fra naboer.

Hvis dine naboer er årsag til generende støj i form af høj musik eller andre former for uacceptabel adfærd, bør du først og fremmest kontakte vedkommende for at gøre opmærksom på problemet. Det kan være, at de slet ikke er klar over, at det støjer, og at problemet kan løses med det samme. 

Hvis det ikke fører til noget at tage kontakt til støjens ophavsmand, kan du henvende dig til din udlejer eller sit boligselskab,  Mange ejendomsselskaber, boligforeninger, andelsforeninger og ejerforeninger har et ordensreglement, der kan bruges til at regulere støjende adfærd. 

Hvis det ikke hjælper, at udlejer (eller boligselskabet) har givet den støjende nabo en påmindelse, kan man bede udlejer/boligselskabet om at indbringe sagen for beboerklagenævnet eller huslejenævnet. Begge nævn hører hjemme i kommunen og har myndighed til at træffe afgørelse om bl.a. overtrædelser af husordenen.

På hjemmesiden roligbolig.dk kan du finde gode råd til hvordan nabostøj kan håndteres.

Kav til indendørs støjgrænser og lydisolering i nye boliger kan findes i bygningsreglementet, som hører under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Politiet har mulighed for at gribe ind overfor støj i form af musik eller lignende, hvis politiet vurderer, at støjen forstyrrer den offentlige orden – se Ordensbekendtgørelsens § 3.

Motordrevne redskaber, knallertkørsel og lignende

Kommunen kan både udstede generelle retningslinjer om ikke-erhvervsmæssig brug af støjende redskaber og støjende knallertkørsel og lignende på privat grund, og kommunen kan også gribe ind i konkrete situationer overfor den slags støj.