Støj fra jernbaner og stationer mm.

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du oplever støjgener fra jernbaner eller stationer, remiser, anlæg mm.

Støj fra jernbaner

Hvis du er generet af støj fra jernbaner, altså af kørende tog, skal du henvende dig til Banedanmark .

Grænseværdier for støj fra jernbaner

De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et  tillæg fra juli 2007 (PDF)  til Miljøstyrelsens  vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner" (PDF) . Også de vejledende grænseværdier for jernbanestøj er i første række beregnet på planlægningsbrug, og de er ligesom grænseværdierne for vejstøj nu udtrykt ved indikatoren L den .

  • Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser): 59 dB
  • Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 64 dB
  • Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 64 dB
  • Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.): 64 dB
  • Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer): 69 dB.

Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet ved de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 dB, og grænseværdien for vibrationer er 75 dB KB-vægtet accelerationsniveau. For at undgå vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser (bortset fra nyttehaver). Hvis det kan dokumenteres at vibrationsniveauet kan overholdes, kan der dog bygges tættere ved sporet.

Støj fra Stationer, remiser og andre typer af terminalanlæg

Støj fra rangerende tog og andre aktiviteter på endestationer, garageanlæg, remiser og andre typer af terminalanlæg betragtes på samme måde som støj fra virksomheder.

Læs derfor om hvad du kan gøre under støj fra virksomheder