Oversigt over Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser

For en række støjtyper er der udgivet vejledninger eller bekendtgørelser, som blandt andet indeholder Miljøstyrelsens vejledende eller bindende støjgrænser for de pågældende former for støj.

Vejledning om støjsvag varelevering (32/2019)

Vejledning om ekstern støj ved etablering af midlertidige opholdsteder til flygtninge (2016)

Vejledning om støj fra veje (2007)

Støj og vibrationer fra jernbaner (vejledning 1997)
Togstøj tillæg juli 2007

Støj fra flyvepladser (vejledning fra Miljøstyrelsen 1994)
Bind 2 til flystøjvejledning
Flystøjvejledning - brev om tillæg 1-1 til 1-3
Flystøj vejledning tillæg 1-1
Flystøj vejledning tillæg 1-2
Flystøj vejledning tillæg 1-3
Flystøj vejledning, tillæg 2
Flystøj vejledning, tillæg 3
Flystøj vejledning, tillæg oktober 2013

Støjvejledningen, støj fra virksomheder
Vejledning: Måling af støj fra virksomheder
Vejledning: Beregning af støj fra virksomheder
Supplement til støjvejledningen
Støj i byomdannelsesområder
virksomhedsstøj, tillæg juli 2007   
Vejledning om støj fra virksomheder i transformationsområder, tillæg februar 2022

Støj fra skibe i havn:  Brev til kommuner m.fl. om skibe i havn, maj 2010

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter  

Støj fra motorsportsbaner 

Støj fra vindmøller (Bekendtgørelse 2019)
Vejledning om støj fra vindmøller (Vejledning nr. 51/2021)

Støj fra skydebaner
brev om støjkonsekvensområde for skydebaner
brev om aktivitet på skydebaner, støjdata mv.
Vejledning: Beregning af støj fra skydebaner
brev om støjgrænser, skydebaner mv.
brev om skydebaner på øvelsesområder

Støj fra forlystelsesparker

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer (orientering fra Miljøstyrelsen 1997)
Justeret målemetode for lavfrekvent støj: Målemetode LF støj

Vejledning om regulering af visse aktiviteter
Til vurdering og sagsbehandling af bygge- og anlægsarbejder jf. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Referencelaboratorium for støjmålinger

FORCE Technology varetager funktionen som Referencelaboratorium på området støj og vibrationer for Miljøstyrelsen.

Formålet med Referencelaboratoriet er på Miljøstyrelsens vegne at sikre kvaliteten af prøvetagnings- og laboratoriearbejdet på støj- og vibrationsområdet. Endvidere beskæftiger referencelaboratoriet sig med metodeudvikling, metodeafprøvning og andet relevant udviklingsarbejde på nationalt og internationalt niveau og yder bistand til Miljøstyrelsen efter nærmere aftale.

Referencefunktionen skal medvirke til at sikre kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres af de godkendte laboratorier på myndighedernes foranledning blandt andet gennem:

1. Administration af godkendelsesordningen, herunder udgivelse af en liste over godkendte laboratorier. 

2. Informationsvirksomhed og rådgivning af laboratorier og brugere af analyseresultater. Referencelaboratoriet udgiver bl.a. "Orientering fra Referencelaboratoriet" og vedligeholder en liste over vejledninger m.m. på støjområdet

3. Afholdelse af sammenlignende støjmålinger
Fordelingen på de forskellige arbejdsområder fastsættes af Referencelaboratoriets styringsgruppe. Styringsgruppen er desuden rådgivende for Miljøstyrelsen med hensyn til godkendelse af laboratorier til "Miljømålinger - ekstern støj".

Referencelaboratoriet har desuden også en kommenteret liste over Miljøstyrelsens vejledninger, lovgivning m.v. på deres hjemmeside: Oversigt over vejledninger fra Miljøstyrelsen.

For uddybende information - følg link i faktabox.