EU's støjpolitik

Mange af de danske regler på støjområdet stammer fra EU. Der er fastsat fælles europæiske grænseværdier for støjudsendelsen fra en lang række af støjkilder.

Bekendtgørelse om kortlægning og handlingsplaner

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. nr 1596 af 13/12/2018 om kortlægning af ekstern støj og støjhandlingsplaner, fastsætter krav til de danske trafikmyndighedernes støjkortlægning og støjhandlingsplaner.

Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af ekstern støj (støjdirektivet), som trådte i kraft juli 2002. Som følge af direktivet skal der gennemføres støjkortlægninger og udarbejdes handlingsplaner for at forebygge og reducere ekstern støj. Første omgang gennemførtes i 2007/08, og herefter hvert femte år.

Ekstern støj er støj fra større vej- og jernbanestrækninger, lufthavne, større byområder med flere end 100.000 indbyggere samt større industrianlæg i byområderne.

Regler for køretøjer

Færdselsstyrelsen udarbejder løbende meddelelser om køretøjers indretning og udstyr ”Detailforskrifter for køretøjer”, som blandt andet indeholder grænser for støjen fra køretøjer.

Der er grænser for både personbiler, varebiler, lastbiler, motorcykler, knallerter og flere andre typer af køretøjer. Grænserne skal være opfyldt, når køretøjet registreres første gang eller tages i brug, og der er et sæt særlige grænser, som skal overholdes for ibrugværende køretøjer. Politiet har mulighed for at standse køretøjer og kontrollere, om støjgrænserne er overholdt.

Regler for fritidskøretøjer, vandscootere og bådmotorer

I Bekendtgørelse nr. 1100 af 31/10/2019 om regulering af støj og luftemission fra fritidsfartøjer fastsættes EU-harmoniserede støjkrav for bl.a. fritidsfartøjer, vandscootere og bådmotorer.

I praksis betyder reglerne bl.a. at alle både og motorer skal være forsynet med CE-mærke, som tegn på at støjreglerne er overholdt, inden de markedsføres eller tages i brug.

Bekendtgørelsen implementerer direktiv 2013/53/EU af 20. november om fritidsfartøjer og personlige fartøjer 

Bekendtgørelse om maskinstøj

I bekendtgørelse nr. 29 af 11/01/2016 om støj fra maskiner til brug i det fri (maskinstøjbekendtgørelsen) fastsættes EU-harmoniserede støjgrænser for et antal af forskellige maskiner til brug i det fri, og bestemmelser om støjmærkning af et betydeligt større antal maskiner.

Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsen, må kun markedsføres eller tages i brug, hvis reglerne om maksimalt støjniveau henholdsvis om støjmærkning er overholdt. Der er støjgrænser for f.eks. plæneklippere, plænetrimmere, gaffeltrucks og grave-læssemaskiner samt dozere og lignende entreprenørmaskiner.

Bekendtgørelsen implementerer direktiv 2000/14/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug.