EU's støjpolitik

Mange af de danske regler på støjområdet stammer fra EU. Der er fastsat fælles europæiske grænseværdier for støjudsendelsen fra en lang række af støjkilder. EU har blandt andet vedtaget
et direktiv om kortlægning og styring af ekstern støj (støjdirektivet).

Støjdirektivet

Europaparlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af ekstern støj ( støjdirektivet ) trådte i kraft juli 2002. Som følge af direktivet skal der gennemføres støjkortlægninger og udarbejdes handlingsplaner for at forebygge og reducere ekstern støj. Første omgang skal gennemføres i 2007/08, og derefter hvert femte år.

Ekstern støj er støj fra vejtrafik, jernbaner, fly og industrianlæg.

Ny bekendtgørelse om kortlægning og handlingsplaner i 2011

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 21/12/2011 om kortlægning af ekstern støj og støjhandlingsplaner ( støjbekendtgørelsen ), fastlægger de danske krav vil støjkortlægning og støjhandlingsplaner i anden omgang, dvs. støjkortlægning 2012 og støjhandlingsplaner 2013.

I anden omgang (2012 og -13) og fremover er flere byområder og betydeligt flere større vej- og jernbanestrækninger omfattet af bekendtgørelsens regler.

Regler for køretøjer

Trafikstyrelsen (tidligere Færdselsstyrelsen) udsender hvert år ”Detailforskrifter for køretøjer”, som blandt andet indeholder grænser for støjen fra køretøjer.

Der er grænser for både personbiler, varebiler, lastbiler, motorcykler, knallerter og flere andre typer af køretøjer. Grænserne skal være opfyldt, når køretøjet registreres første gang eller tages i brug, og der er et sæt særlige grænser, som skal overholdes for ibrugværende køretøjer. Politiet har mulighed for at standse køretøjer og kontrollere, om støjgrænserne er overholdt.

Regler for fritidskøretøjer, vandscootere og bådmotorer

I Bekendtgørelse om regulering af støj og luftemission fra fritidsfartøjer (Miljøministeriets bkg. 1535 af 22/12/2004) fastsættes EU-harmoniserede støjkrav for bl.a. fritidsfartøjer, vandscootere og bådmotorer.

I praksis betyder reglerne bl.a. at alle både og motorer skal være forsynet med CE-mærke, som tegn på at støjreglerne er overholdt, inden de markedsføres eller tages i brug. Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF af 16/6 1994 og Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/44/EF af 16/6 2003.

Bekendtgørelse om maskinstøj

Miljøministeriet har i bekendtgørelse nr. 1040 af 11/12/2001 (maskinstøjbekendtgørelsen), ændret ved bekendtgørelse 468 af 22/5/2006 fastsat EU-harmoniserede støjgrænser for et antal af forskellige maskiner til brug i det fri, og bestemmelser om støjmærkning af et betydeligt større antal maskiner.
Maskiner, som er omfattet af bekendtgørelsen, må kun markedsføres eller tages i brug, hvis reglerne om maksimalt støjniveau henholdsvis om støjmærkning er overholdt. Der er støjgrænser for f.eks. plæneklippere, plænetrimmere, gaffeltrucks og grave-læssemaskiner samt dozere og lignende entreprenørmaskiner.
Bekendtgørelsen implementerer Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/14/EF, som ændret ved direktiv 2005/88/EF.