Nord2000 beregningsmetode

Miljøstyrelsen har i 2007 indført en ny beregningsmetode for støj fra veje og jernbaner, Nord2000.

Nord2000 beregningsmetode

Miljøstyrelsen har i 2007 udsendt en ny vejledning om støj fra veje (vejledning nr. 4/2007) og et tillæg til togstøjvejledningen fra 1997, som indfører en helt ny beregningsmetode, Nord2000. Det er en nordisk beregningsmetode, som kan beregne lydens udbredelse under forskellige vejrforhold, så man derved kan bestemme årsmiddelværdien af støjniveauet. Beregningsmetoden er nøjere beskrevet i Vejdirektoratets brugervejledning til Nord2000 [ LINK, evt. må vi selv have brugervejledningen på vores hjemmeside ], og der findes kommercielt tilgængelige støjberegningsprogrammer, der benytter metoden. Desuden findes en overslagsmetode med gennemregnede typetilfælde, som kan downloades fra www.sintef.no. [LINK]

Som udgangspunkt fastlægges årsmiddelværdien af støjniveauet ved at man beregner støjen i ni forskellige vejrklasser. Forudsætninger om hyppigheden af de forskellige vejrtyper, der indgår som parameter i beregningen, er specificeret i støjbekendtgørelsen fra 2006 [LINK] . Ved støjberegning for store områder kan regnetiden blive meget lang, og ved støjkortlægning og tilsvarende overordnede beregninger kan en enklere fremgangsmåde, som resulterer i hurtigere beregninger, give en acceptabel nøjagtighed. I en ændringsbekendtgørelse (nr. xxx af xx/xx 2007) er der givet de tilsvarende specifikationer for fire vejrklasser, som er tilstrækkeligt til brug for fx støjkortlægning. Det fremgår også af den, at man ved støjkortlægning og overordnet planlægning i tætte byområder, hvor der er overvejende reflekterende terræn og mange reflekterende overflader, kan nøjes med én vejrklasse.

Vejstøj

Beregningsmetoden indeholder data om støjudsendelsen fra veje, idet trafikkens sammensætning i tre kategorier (lette køretøjer, tunge to-akslede og tunge flerakslede køretøjer) i hver af døgnets tre perioder skal kendes, ligesom trafikkens faktiske hastighed. Metoden har også data om en lang række vejbelægninger, men til overordnet planlægning forudsættes der ofte en belægning med tæt asfaltbeton (AB11), med mindre der specifikt er udlagt en støjreducerende belægning.

Både brugervejledningen og Miljøstyrelsens vejledning om støjkortlægning og støjhandlingsplaner [LINK] indeholder forslag til indgangsdata, som man kan benytte hvis de aktuelle oplysninger mangler.

Togstøj

Nord2000 har også data for flere af de relevante togtyper, der kører i Danmark. Miljøstyrelsen har i Miljøprojekt 1014/2005 [LINK] offentliggjort tilsvarende oplysninger for Øresundstog og Metro, ligesom projektrapporten har en sammenfatning af støjdata for tog.

Testdata

Firmaer, der udvikler beregningsprogrammer med Nord2000 beregningsmetoden, har brug for at kontrollere og eftervise, at den komplicerede metode er implementeret korrekt. Til den brug har Miljøstyrelsen udsendt Miljøprojekt 1111/2006 [LINK] , som indeholder detaljerede beregningsforudsætninger og –resultater for et stort antal testtilfælde. Eksemplerne vedrører alene vejstøj, men lydudbredelsesforholdene er i det væsentligste ens for veje og jernbaner, så testdata kan også benyttes i forbindelse med beregning af togstøj.

Flere oplysninger

DELTA har deltaget i udviklingen af Nord2000, og har på deres hjemmeside de centrale rapporter som dokumenterer både beregningsmetodens lydudbredelsesdel og kildemodellerne for vejstøj og togstøj. [LINK til Delta’s hjemmeside om Nord2000]