Renere luft i din hverdag – Spørgsmål og svar om regeringens lufthandlingsplan

Luftforurening påvirker os alle og er én af årsagerne til astma og allergi. Det kan der gøres noget ved, så derfor har regeringen foreslået en række konkrete handlinger, der giver en bedre luft i Danmark.

Men hvad kommer initiativerne i lufthandlingsplanen til at betyde for dig som borger? Det kan du får svar på her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

1. Der er allerede miljøzoner i de store byer. Kommer der skrappere regler?

Ja. Regeringen foreslår i 2010 en ny lov, der giver København, Frederiksberg, Århus, Ålborg og Odense bedre muligheder for at stille krav til forureningen i gaderne.
Både personbiler og varebiler vil blive omfattet af lovforslaget. Det gælder dieselbiler uden partikelfiltre og benzinbiler uden katalysator. Kontrollen med udenlandske køretøjer bliver også hårdere.

2. Hvilke biler drejer det sig om?

Hvis Folketinget vedtager den nye lov om miljøzoner, skal alle danske biler have et miljøzonemærke i forruden for at køre i zonerne. De nye regler vil tidligst gælde fra 2011.

Udvidelsen af miljøzonerne vil betyde at disse biler ikke kan køre ind i miljøzonerne:

  • Benzinbiler uden katalysator. Dvs. biler fra før 1992.
  • Dieselpersonbiler uden partikelfilter, der blev registreret før den 1. januar 2001.
  • Dieselvarebiler uden partikelfilter, der blev registreret før den 1. januar 2002.

3. Kommer der miljøzoner i flere byer?

Regeringens forslag vil give flere kommuner mulighed for at oprette miljøzoner. Alle danske byer, hvor luften ikke er ren nok, får nu mulighed for at få et område uden de farligste stoffer i luften.

4. Hvilke krav stiller staten selv til sine biler?

Regeringen går foran og viser, at det er muligt at tænke grønt som virksomhed eller offentlig institution. Når staten køber nye biler, stilles der krav om, at de skal have et partikelfilter og have et lavt forbrug af brændstof. Det er målet, at hele statens flåde af biler om få år vil være grønnere.

5. Hvad med forureningen fra brændeovne?

Danmark er et land med mange brændeovne og brændekedler. De har et lavt CO2-udslip, men de sender desværre også mange partikler, tjærestoffer, dioxiner og flygtige kulbrinter op i luften. Bedre brændefyring er målet. Derfor har Miljøstyrelsen uddelt 7,1 mio. kr. til en række projekter, der udvikler, undersøger og afprøver nye metoder og ny teknologi til gavn for miljø og mennesker. Lufthandlingsplanen indeholder ikke nye regler på dette område, men i 2010 fremsætter regeringen en handlingsplan for brændeovne. Den skal sikre at de danske brændeovne er blandt de bedste, når det kommer til mindre forurening med farlige stoffer.

6. Hvad med forureningen fra skibe?

De danske skibe sejler over hele kloden. Men fartøjerne forurener også luften med farlige stoffer som kvælstofoxider, svovloxider og partikler. Skibene skal være mere miljøvenlige. Miljøteknologiske løsninger og et koordineret arbejde for en bedre international lovgivning er med til at gøre transporten på de blå bølger grøn. Derfor har regeringen indledt et partnerskab med Danmarks Rederiforening om at komme i mål inden 2020.

7. Hvad gør regeringen, for at vi får mere miljøeffektiv teknologi?

Teknologiske løsninger kan skabe effektivitet med minimale miljøskader. Danmark skal være stedet hvor ny teknologi udvikles og afprøves. Regeringen vil have forskning, forsøg og fremtidssikring. For miljøeffektiv teknologi er nemlig godt for miljøet, for eksporten og for Danmark. Med massive investeringer kommer Danmark i front, og vi får et bedre miljø, både herhjemme og i udlandet.

8. Hvornår træder ændringerne i kraft?

Lufthandlingsplanen er på bordet. Nu går arbejdet med at forberede lovforslag i gang.
Miljøzonerne træder tidligst i kraft i 2010, men mange initiativer, som for eksempel samarbejdet med skibsfarten, er allerede sat i søen. Grønne taxier og grønne statslige biler ruller allerede på vejene. Og i 2010 tager vi fat på at gøre brændeovnene bedre.


Du kan læse hele regeringens lufthandlingsplan på Miljøministeriets hjemmeside her.