Vil du vide mere?

På denne side kan du finde information om udgivelser om luftforurening, om målinger af luftforurening, om emissionslofter, om Danmarks internationale forpligtigelser på luftområdet, herunder NEC-direktivet og LRTAP-konventionen.

Luft og vejr

Få mere viden om luft og vejr på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

International indsats mod luftforurening

Lær mere om den internationale indsats mod luftforurening under FN's Europæiske Økonomiske Kommission (UNECE).

Luftforurening med vinden fra Tyskland

Danmark får mange forurenende stoffer med vinden fra Tyskland. På den tyske miljøstyrelses hjemmeside kan du følge med i de tyske målinger af luftkvaliteten (på engelsk).

Emissionslofter

Der er fastsat nationale emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO 2 , i National Emission Ceilings Directive (NEC-direktivet ), der fortæller hvor meget Danmark må udlede af hvert stof fra og med 2010. NEC-direktivet er implementeret via bekendtgørelsen for emissionslofter, nr. 21 af 8. januar 2003 (på retsinfo.dk).

Overholdelse af NEC-direktivet

I forbindelse med overholdelsen af NEC-direktivet, sender Danmark hvert år en emissionsopgørelse til Kommissionen, med en oversigt over hvor meget af hvert stof, der udledes fra alle kilder. I 2006 udarbejdede Danmark også et program for overholdelsen af NEC-direktivet. Programmerne og emissionsopgørelserne findes tilgængelig på Kommissionens miljødatabase, CDR/EIONET. Klik her for et direkte link til Danmarks rapportering til NEC-direktivet.

LRTAP-konventionen

Danmark har også en forpligtigelse under Konventionen for Langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (LRTAP-konventionen) til at overholde de samme emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO 2 , som fastsat i NEC-direktivet, og desuden at rapportere udledningen af lang række øvrige stoffer, heriblandt bla. tjærestoffer. Danmark rapporterer derfor også emissionsopgørelser hvert år til LRTAP-konventionen. Disse opgørelser kan også findes på Kommissionens miljødatabase, CDR/EIONET. Klik her for et direkte link til Danmarks rapportering til LRTAP-konventionen.